دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1_مجموعه های برابر

2_نمایش مجموعه ها