دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم به مفاهیم زیر میپردازند : 

 

1_معرفی مجموعه ها