آزمایش قطار مغناطیسی

 

هدف:

بررسی بر هم کنش میدان مغناطیسی  این مبحث را در آموزش فیزیک به صورت  کامل درک کرده ایم
بررسی یکی از کار برد های  نیرو الکترو مغناطیسی

 

موارد مورد نیاز:

یک سیم لوله ۴۰ تا ۵۰ سانتی/یک‌باتری با شدت جریان زیاد و دو یا چهار آهن ربا نئودیمیموم

 

دستور کار:

اهن ربا هارا به حالتی که قطب های همنام آنها روبه سر باتری باشد به دوسر باتری وصل می کنیم.
باتری را از ابتدای سیم لوله درون آن قرار می دهیم.
مطابق شکل:

نتیجه:
پس از انجام کار های فوق خواهیم دید که مجموع باتری و آهن ربا حرکت می کنند.از قاعده دست راست نیز میتوان نتیجه زیرا اثبات کرد:

علت این حرکت این است که سیم پیج آهن ربا می شود پس از این رو میدان مغناطیسی آهن ربا بر میدان مغناطیسی سیم پیج تاثیر گذاشته و برهم کنش آنها باعث حرکت می شود.با مشخص شدن جهت حرکت و جهت جریان میتوان جهت نیرو را هم مشخص کرد.درک بهتر و سریع تر نیرو ها با آموزش فصل اول  فیزیک یازدهم

 

 جنبه کاربردی نیرو مغناطیسی