آزمایش حلقه پران


هدف:

بررسی قانون لنز

تغییر شار دائمی در جریان های متناوب


موارد مورد نیاز:

دو حلقه آلمینیومی یکی کاملا بسته و دیگری شکاف دار
یک هسته uشکل
یک هستهiشکل
سم پیج ۶۰۰یا۱۲۰۰دور

 

نکات حائز اهمیت در این آزمایش:


آزمایش حتما توسط مربی انجام شود.
سیم ها لخت نباشند.

 

 دستور کار:

سیم پیج و هسته iشکل را روی یکی از بازو های هسته uشکل قرار می دهیم


دو سر متصل سیم پیج را به  پریز  سیار کلید دار وصل می کنیم
یک لحظه مدار را در حالی که نخ متصل به حلقه بسته در دستمان است روشن می کنیم.
این مراحل را با حلقه شکاف دار نیز تکرار می کنیم.


نتیجه:

پس از روشن کردن لحظه ای مدار شاهد پرتاب شدن حلقه ها از درون هسته بودیم 
و وقتی آزمایش را با حلقه باز تکرار کردیم هیچ اتفاق خاصی رخ نداد.

 

آزمایش  مشابه:

یک لوله مسی تهیه کرده و یک آهن ربا درون آن قرار می دهیم.

 این آزمایش را با تکه ای آهن که به اندازه آهن ربا است نیز تکرار می کنیم.

 

نتیجه:

تمامی اتفاقات فوق را با دلایل منطقی و علمی به صورت کامل از آموزش فیزیک به یاد داریم پس:«وقتی آهن ربا را درون لوله مسی قرار دادیم مشاهده کردیم که آهن ربا به کندی به سمت پایین حرکت می کند به نوعی ترمز مغناطیسی ایجاد شده است ولی وقتی به جای آهن ربا از یک تکه آهن استفاده کردیم شاهد سرعت در پایین آمدن آهن در لوله مسی بودیم.