آزمایش آهن ربا و جریان الکتریکی


هدف:

  1. بررسی اثر میدان الکتریکی بر جریان برق
  2. بررسی قاعده دست راستا
  3. اثر جهت جریان و جهت میدان مغناطیسی  بر جهت جریان سیم     ( درک آسان تر این مفاهیم در آموزش فیزیک یازدهم با Mr. Gitik)

 

موارد مورد نیاز:

دو تخته ده در ده/ دومیله برنجی یا مسی/یک باتری نه ولتی/یک سیم برنجی ۱۰الی۱۲,سانتی و یک آهن ربا قوی (بهتر  است از نوع نئودیمیوم باشد)

 

دستور کار:

مطابق شکل

  1.  دو تخته ده در ده سانتی متری را روبه روی هم قرار داده و دو میله برنجی را بین دو تخته به صورت موازی و افقی قرار می دهیم .
  2. باتری نه ولتی را به مدار وصل می کنیم.
  3. سیم برنجی را روی دو میله آزادانه رها می کنیم تا بتواند بغلتد.

 

نکته:

اتصال مدار حتما باید لحظه ای باشد.

 

نتیجه:

وقتی سیم کوتاه برنجی را روی  دو میله قرار بدهیم مدار که در حالت عادی قطع است جریان دار می شود.
سپس هنگامی که آهن را نزدیک کنیم سیم برنجی به حرکت در می آید.
با عوض کردن جهت قطب های آهن ربا جهت جریان نیز عوض می شود .