هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با قانون بویل ماریوت فیزیک دهم

شرح آزمایش:

هنگامی که دما ثابت است،قانون بویل ماریوت (قانون عمومی گازها

------> ثابت PV) یعنی فشار و حجم با یکدیگر رابطه وارون و عکس دارند.اگر حجم افزایش یابد،فشار کاهش و اگر فشار افزایش یابد،حجم کاهش می یابد[در دمای ثابت].

این قانون حتی در مخلوط مولکول های گازی،در دمای ثابت،صدق می کند.