آزمایش نمایش میدان مغناطیسی

 

هدف:

بررسی و  مشاهده چگونگی شکل میدان های حلقه ای/ نقطه ای و یکنواخت

 

موارد مورد نیاز:

واندوگراف/فیش رابط صورتی(برای نمایش میدان الکتریکی نقطه ای به کار می رود)/سیم برنجی( برای نمایش میدان حلقه ای)/دوصفحه رسانا (تشخیص میدان یکنواخت)

 

دستور کار:

۱_فیش رابط صورتی نخ دار  را روی کلاهک واندوگراف می گزاریم و آن را روشن می کنیم.
۲_حلقه های فلزی نخ دار را به واندوگراف متصل می کنیم
۳_کلاهک واندوگراف را به وسیله یک سیم رابط به یکی از صفحه های رسانا و از اتصال زمین واندوگراف یک سیم به صفحه مقابل متصل می کنیم.

 

نتیجه:

در مرحله یک مشاهده کردیم که نخ ها برافراشته شده به صورتی که خطوط میدان الکتریکی را به صورت نقطه ای نشان می دهد.سپس در مرحله دوم دیدیم که نخ ها به شکلی خاص و با کمی اغماض(نادیده گرفتن) در راستای میدان که حلقه ای است آرایش پیدا می کنند.

نکته:

برای درک بهتر این نتایج از آموزش فصل سه فیزیک یازدهم  بهرمند شوید.

در مرحله آخر پس از اتصال سیم ها یکی از صفحه ها دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی بودند(آموزش فصل یک فیزیک یازدهم به طور کامل شمارا برای درک بارهای مثبت ومنفی آماده می کند.) آنها را به صورت موازی قرار دادیم و مشاهده کردیم که نخ های روی یکی از صفحه ها به طور هماهنگ و تقریبا موازی به سمت صفحه دیگرقرار گرفته اند،این حالت نشان دهنده میدان یکنواخت است.