نکته:

هنگام کار از ماسک،دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

هدف از انجام آزمایش:

به دست آوردن میزان کلسیم کربنات در صدف با اندازه گیری کربن دی اکسید.

لوازم و مواد مورد نیاز:

شرح آزمایش:

محلول اصلی هیدروکلریک اسید دارای درصد خلوص (a) ۳۵٪_۳۷٪ می باشد که به طور میانگین درصد خلوص را برابر 36٪ در نظر می گیریم.

جرم مولی هیدروکلریک اسید(M) برابر ۳۶/۴۶ گرم بر مول و چگالی آن (d)برابر ۱/۱۹ کیلوگرم بر لیتر می‌باشد بنابراین غلطت محلول اصلی هیدروکلریک اسید ۱۱/۷۵ مول بر لیتر می باشد.

بعد از اینکه ۲۵/۵ میلی لیتر از محلول غلیظ اصلی را در بالن ۱۰۰ میلی لیتری به حجم رساندیم در داخل تشتک خوب می دمیم تا کربن دی اکسید سر شده و گاز حاصل از واکنش کلسیم کربنات و هیدروکلریک اسید،در آب تشتک حل نشود. از آب موجود تشتک سر شده،گاز Co2 برای پر کردن استوانه مدرج استفاده می کنیم.

نتیجه:

با اندازه‌گیری‌ گاز کربن دی اکسید تولید شده هنگام افزایش هیدرولیک اسید به نمونه های حاوی کلسیم کربنات مانند صدف،می‌توان میزان کلسیم کربنات موجود در نمونه ها را محاسبه نمود.

برای درک مفهومی تر مطالب فوق آموزش زیست سایت گیتیک را از دست ندهید.