آزمایش واکنش بطری آب

 

هدف:

مفهوم گروه عاملی/اثر تغییر ساختار بر تغییر رفتار  و مفهوم برگشت پذیری

 

موارد مورد نیاز:

گلوکز/پتاسیم هیدروکسید و متیلن بلو

 

دستور کار:

ابتدا دو گرم پتاسیم هیدروکسید و آب مقطر را  درون ظرف ارلن می ریزیم
سپس به مقدار ۲/۵گرم گلوکز و آب مقطر در ظرف ارلن دیگری می ریزیم. به ظرف حاوی محلول گلوکز مقداری متلین بلو اضافه می کنیم. حال محلول پتاسیم هیدروکسید را به این محلول اضافه کرده و حجم آنها را با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم.


نکته:

به محلول گلوکز در محیط باز دگستوز می گوییند

 

نتیجه:

وقتی محلول دگستوز شد در محیط داری اکسژن هم می تواند اکسایش شود و هم دوباره افزایش یابد.
مشاهده می کنیم که محلول بی رنک می شود و اگر آن را دوباره هم بزنیم مشاهده خواهیم کرد که به دلیل وجود اکسیژن به رنگ آبی باز می گردد.
مشاهده می کنیم که تغییر ساختار متلین بلو باعث ایجاد تغییر ساختار می شود و تغییر ساختار باعث ایجاد تغییر رفتار می شود.