ازمایش رنگ آمیزی با عنصر 


موارد مورد نیاز:

پتاسیم پرمنگنات به صورت رقیق/محلول سدیم هیدروکسید/سولفورید اسید/یک صفحه کاغذ صافی/قلم مو

نکته: 

باتوجه به اینکه محلول سدیم هیدروکسید و سولفوریک اسید اسیدی هستند بهتر است از دستکش های ایمنی استفاده کنیم.

 

دستور کار:

با پتاسیم پرمنگنات یک نقاشی مثلا یک گل رو کاغذ صافی می کشیم.
کمی از محلول سدیم هیدروکسید را روی نقاشی اضافه می کنیم .
سپس مقداری هم سولفوریک اسید به آن اضافه می کنیم.

 

نتیجه:

به علت کاغذ صافی وقتی سدیم هیدروکسید و سولفوزیک اسید را به نقاشی اضافه کردیم به ترتیب پتاسیم پرمنگنات به رنگ های سبز و صورتی تغییر رنگ می دهد.

این تغییر رنگ به علت وجود منگنز است. عناصر واسطه  به دلیل  اربیتالd در حال پرشدن آرایششان تغییر می کند و این تغییر باعث به وجود آمدن رنگ های متفاوت می شود.

راستی برای یادگیری درس فیزیک می تونین از صفحه آموزش فیزیک ما استفاده کنید 😍