هدف از انجام آزمایش:

1.پی بردن به وجود روزنه های هوایی در سطح برگ ها بدون استفاده از میکروسکوپ.

2.مقایسه تراکم روزنه های هوایی در سطح روپوست بالایی و پایینی برگ.

لوازم و مواد مورد نیاز:

کاغذ_کبالت کلراید_چسب کاغذی_گیاه شمعدانی

دستور کار:

کاغذ آغشته به کبالت کلراید در حالت خشک،رنگ آبی دارد. دو قطعه از این کاغذ را برداشته و روی سطح بالایی و پایینی برگ قرار می دهیم و به کمک قطعات چسب کاغذی،ثابتش می کنیم.

شرح آزمایش:

سلول های روزنه یا سلول های محافظ از سلول های اپیدرمی منشأ گرفته و از آنها کوچک تر است.دارای سیتوپلاسم فراوان،هسته درشت،واجد نشاسته و کلروفیل فراوان،لوبیایی شکل و دارای یک روزنه یا منفذ می باشد،در واقع سلول های روزنه از نظر فیزیولوژی بسیار فعال می باشند.

زیر روزنه فضای خالی وجود دارد که توسط بافت پارانشیمی احاطه می گردد که به آن اتاق زیر روزنه می گویند.در شرایط محیطی خشک سلول های آب خود را از دست داده و پلاسمولیز می شود که نهایتاً منجر به بسته شدن منفذ می گردد و در شرایط محیطی مرطوب سلول های روزنه در اثر جذب رطوبت متورم شده و منافذ آن ها باز می شوند.

دلیل باز و بسته شدن معکوس سلول های روزنه عدم یکنواختی ضخامت دیواره سلولی می باشد.ضخامت در دیواره های داخلی سلول های روزنه بیشتر از دیواره های خارجی آن می باشد.در برخی از گونه های گیاهی روزنه نسبت به سطح اپیدرم بیرونی زدگی دارد؛مانند سرخس آنمیا و برخی دیگر در بشره فرورفته می باشند مانند گونه صبر زرد و در اغلب گونه ها هم سطح با اپیدرم گیاه می باشد.

نتیجه گیری:

کاغذی را که در قسمت پشتی برگ قرار دادیم بیشتر تغییر رنگ داده است.این بدان معناست که روزنه های هوایی در زیر برگ گیاهان بیشتر از سطح بالایی آن هاست و به وجود کربن دی اکسید می توان پی برد.

برای درک مفهومی تر مطالب فوق آموزش زیست سایت گیتیک را از دست ندهید.