آزمایش استخراج آهن با کربن( کبریت)

 

هدف آزمایش:

آشنایی دانش آموزان با چگونگی استخراج آهن در معادن.

 

موارد مورد نیاز:

اکسید آهن۳،سدیم کربنات و کبریت

 

شرح کار:

۱-سر چند چوب کبریت را خیس می کنیم(قسمت گوگرد دار،زیرا به سوختن کمک بیشتری می کند).
۲-سر چوب کبریت ها را به اکسید آهن آغشته می کنیم و درون ظرفی شیشه ای قرار می دهیم.
۳_چراغ پونزن یا الکلی را روشن کرده و چوب کبریت ها را با رعایت نکات ایمنی (مثل:حفظ فاصله با آتش،استفاده از عینک و..)روی آن می‌گیریم تا شعله ور شوند.

۴-وقتی چوب کبریت ها تا نیمه سوختند قسمت های سوخته آنها را با هاون کوبیده و در شیشه ساعت می ریزیم.

۵-زیر شیشه ساعت آهن ربا قرار می دهیم.

 

نتیجه:

تمایل کربن برای واکنش پذیری با اکسیژن بیشتر است. 
وقتی آهن ربا را زیر شیشه ساعت نگه داریم به دلیل خواص مغناطیسی آهن متوجه حرکات ذرات اکسید آهن به طرف آن خواهیم شد.
در فولاد مبارکه برای استخراج آهن از کربن استفاده می شود؛از هیدروژن نیز می توان استفاده کرد ولی بسیار گران قیمت است و به اندازه کربن در دسترس نیست.