آزمایش مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف


هدف آزمایش:

آشنایی با روش اکتشاف ذخایر زیر زمینی مانند: آب،معادن فلزی و غیر فلزی با ژئوالکتریک و همچنین آشنایی با روش اندازه گیری مقاومت الکتریکی.
 

نکته:

سنگ ها و کانی ها مقاومت الکتریکی و رسانایی دارند برخی رسانا و برخی نارسانا هستند.

 

موارد مورد نیاز:

 دستگاه مولتی متر ، کانی ها و سنگ های هماتیت،سنگ رسوبی،مگنیتیت،گالن،گرانیت و کوارتز

 

شرح کار:

1-ابتدا به دلیل وجود میزان کم رسانایی و میزان مقاومت زیاد الکتریکی در سنگ ها و کانی ها دستگاه مولتی متر را روی ۲۰۰مگا اهم تنظیم می کنیم.
2-دوسر دستگاه مولتی متر را یکی یکی با کانی ها و سنگ ها تماس می دهیم.
3-عدد متغییر با تغییر هر کانی یا سنگ را مورد بررسی قرار می دهیم.

هماتیت:
مقدار 14.1اهم مقاومت دارد پس رسانایی هم دارد.

سنگ‌ رسوبی:
دستگاه عددی نشان نمی دهد پس رسانایی هم ندارد.

گرانیت:

دستگاه عددی نشان نمی دهد پس رسانایی هم ندارد.

گالن:
مقدار 41.9اهم مقاومت دارد پس رسانا هم است.

کوارتز:
مقدار102.9اهم مقاومت الکتریکی دارد پس رسانایی هم دارد.

مگنتیت:
مقدار41,9اهم مقاومت الکتریکی دارد پس رسانایی هم دارد

 

نتیجه:

با بررسی مقاومت و رسانایی چند کانی و سنگ با این آزمایش می توان نتیجه گرفت که این دو ویژگی در سنگ ها و کانی های متفاوت متغییر و متفاوت است.
از بین کانی ها مقاومت الکتریکی کوارتز از همه بیشتر و‌ مگنتیت از همه کمتر است و در بین سنگ ها رسانایی گرانیت آنقدر کم است که دستگاه هیچ عددی نشان نمی دهد.
با شناسایی مقدار مقاومت و رسانایی سنگ ها و کانی ها می توان ذخایر زیر زمینی آنها را شناسایی کرد.