هدف از انجام آزمایش:

بررسی کیفیت روغن های مختلف

لوازم و مواد مورد نیاز:

روغن های:کرچک_زیتون_کنجد_امگا سه_آفتابگردان

5 عدد لوله آزمایشگاه_بتادین_بشر_آب داغ

شرح آزمایش:

 حدود 2 میلی لیتر از روغن های مختلف (کرچک،زیتون،کنجد،امگا سه

،آفتابگردان) را در پنج لوله آزمایشگاه می ریزیم و به هر یک دو قطره بتادین اضافه می کنیم و محلول را به هم می زنیم.لوله های آزمایشگاه را به مدت پنج دقیقه در بشر حاوی آب داغ قرار می دهیم و هر یک دقیقه یک بار آنها را به هم می زنیم.

هرچه محلول کمرنگ تر باشد روغن مورد نظر دارای پیوند های دوگانه بیشتری است (سیر نشده تر است) و از کیفیت بالاتری برخوردار است اما نسبت به شرایط محیطی حساس تر است.

بنابراین در این آزمایش روغن زیتون از نظر سیر نشدگی بهترین و روغن کرچک بدترین روغن است.

نکته:

1.بهتر است برای برداشتن حجم دقیق روغن ها از سرنگ های پلاستیکی جداگانه استفاده کنیم.

2.ابتدا بشر را روی چراغ گاز قرار دهید تا آب به جوش آید. سپس چراغ گاز را خاموش کرده و لوله های حاوی روغن و بتادین را در آب داغ قرار دهید.لوله ها را به مدت 5 دقیقه در بشر حاوی آب داغ قرار دهید و هر یک دقیقه یک بار محلول ها را به خوبی به هم بزنید.

3.بجای تنتورید (محلول ید در الکل) به دلیل سمیت ید،آتشگیری الکل و ناپایداریِ ید در الکل،از بتادین (پویدون یدید) استفاده کنید.

نتیجه گیری:

با استفاده از یک آزمایش ساده یعنی اندازه گیری عدد یدی می توان کیفیت روغن های خوراکی را از نظر تعداد پیوند های دوگانه با هم مقایسه کرد.هرچه عدد یدی روغن بیشتر باشد یعنی تعداد پیوند های دوگانه آن بیشتر است و روغن از سلامت بالاتری برخوردار است.