هدف از انجام آزمایش:

حرکت قایق با استفاده از بخار آب

لوازم و مواد مورد نیاز:

قوطی نوشابه آلومینیومی_لوله آلومینیومی_شمع_الکل_پنبه_تشت پر از آب

شرح آزمایش:

یک قوطی آلومینیومی نوشابه را تهیه کرده و دو سوراخ در انتهای آن ایجاد می کنیم و یک لوله آلومینیومی به طول 8cm و قطر 6cm ((تقریباً)) از دو سوراخ عبور می دهیم و به گونه ای عبور دادیم که آب وارد بطری نشود.سپس یک طرف لوله را به شیر آب می گیریم تا پر آب شود.پس از آن با دست هایمان آن را نگه می داریم و درون یک پر از آب می گذاریم.سپس یک شمع را زیر قسمت حلقه ای لوله قرار می دهیم و برای اینکه شمع زود تمام نشود،بر روی پنبه ای الکل می ریزیم و روی شمع قرار می دهیم.

در نتیجه پس از جوش آمدن آب بخار می شود و هنگامی که از لوله خارج می شود موجب حرکت قایق می شود.