هدف از انجام آزمایش:

جوشاندن آب بدون گرما

لوازم و مواد مورد نیاز:

آب_سرنگ_درپوش سرنگ_نمک_شکر

شرح آزمایش:

درون یک سرنگ بزرگ را تانیمه آب می کنیم و کمی پیستون را به عقب می کشیم تا کمی هوا وارد سرنگ شود.حال در پوش سرنگ را روی آن قرار داده و پیستون را عقب می کشیم. مشاهده می شود آب درون سرنگ در حال جوشیدن است.اگر به آب نمک یا شکر اضافه کنیم این واکنش کمتر می شود.

تئوری آزمایش:

باتوجه به تعریف نقطه جوش(دمایی که فشار هوای بالای مایع با فشار بخار مایع برابر باشد)به دلیل اینکه با کشیدن پیستون فشار درون ظرف را کاهش می دهیم در نتیجه نقطه جوش پایین آمده و آب در دمای پایین تری به جوش می آید و با افزودن نمک نقطه جوش آب بالا رفته ونقطه انجماد پایین می آید.

نتیجه:

کاهش فشار هوای بالای مایع باعث کاهش نقطه جوش آن شده و افزودن حل شونده ای به آب با توجه به ذراتش نقطه جوش آب را بالا می برد.