هدف از انجام آزمایش:

1_آشنایی با انواع دماسنج

2_اندازه گیری دمای جوش آب و دمای ذوب یخ و بررسی عوامل موثر بر آنها

لوازم و مواد مورد نیاز:

1-چراغ الکلی،گازی یا گرم کن الکتریکی-2-بشر 500 میلی لیتر-3-قیف-4-ارلن-5-دماسنج-6-سه پایه و توری نسوز-7-درپوش لاستیکی دو سوراخه-8-یخ و آب

تئوری آزمایش:

دماسنج،وسیله ای است که بر مبنای واحد های مختلف دما را اندازه می گیرد. با استفاده از دماسنج ها می توان دما را اندازه گرفت.

شش نوع مهم دماسنج:

1: دماسنج گازی(خواص:تغییر فشار،تنظیم فشار)

2:دماسنج مقاومت الکتریکی(خواص:تغییر مقاومت الکتریکی)

3: ترموکوپل (خواص:نیروی محرکهٔ الکتریکی القایی)

4: دماسنج بهار هلیوم(خواص:تغییر فشار)

5:تابش جسم سیاه(خواص:گسیل تابنده)

6:نمک پارامغناطیس(خواص:خودگیری مغناطیسی)

گزارش‌کار:

الف)

1_دماسنج هایی را که در اختیار دارید به دقت مشاهده کنید و با مشورت هم گروه های خود آنها را بررسی کنید و پاسخ موارد زیر را برای هر دماسنج در دفتر گزارش کار یادداشت کنید.

  • روش اندازه گیری دما به کمک آن
  • گسترده یا حدود اندازه گیری
  • فاصله بین کوچکترین درجه های آن
  • پایه و اساس فیزیکی آن
  • برتری و عیب آنها
  • چگونگی مراقبت از آنها

ب)

1-قیف را روی ارلن قرار دهید و خرده های یخ را درون قیف بریزید.2-مخزن دماسنج مورد نظر را در لابه لای خرده های یخ به طور عمودی نگه دارید.3-چند دقیقه صبر کنید در حالی که قطر های آب از لوله قیف می چکد پایین ترین از دمایی را که دماسنج نشان می دهد،بخوانید.4-آیا دماسنج ،دمای ذوب یخ را صفر نشان می دهد؟در غیر این صورت علت را بررسی کنید.

1-درون ارلن تا یک سوم گن جایش آن آب بریزید و آن را روی چراغ بگذارید.2-دماسنج مورد نظر را از یکی از سوراخ های درپوش لاستیکی عبور دهید و درپوش را روی دهانه ارلن قرار دهید،به طوری که مخزن دماسنج از سطح آب کمی بالاتر قرار دهید.3-پس از به جوش آمدن آب و بخار شدن آن،دمایی را که دماسنج نشان می دهد بخوانید.4- اگر دماسنج دمایی غیر از 100 درجه را نشان می‌دهد علت را در گروه خود بحث کنید.

نتیجه گیری:

از انجام این آزمایش نتیجه می‌گیریم از دماسنج میتوانیم دما های زیادی را اندازه بگیریم.