هدف از انجام آزمایش:

تاثیر دما بر روی انحلال پذیری

لوازم و مواد مورد نیاز:

کلسیم استات _ پتاسیم نیترات _ بشر _ آب_ 2 عدد لوله آزمایشگاهی

شرح آزمایش:

انحلال پذیری مواد به 3 حالت دسته بندی می شود:

  • با افزایش دما (گرما) افزایش می یابد.
  • با افزایش دما (گرما) کاهش می یابد.
  • با افزایش دما (گرما) تغییر نمی کند(تغییر چندانی ایجاد نمی شود).

کلسیم استات و پتاسیم نیترات را درون لوله های آزمایشگاهی می ریزیم،درون بشر آب 60 درجه ریخته و لوله ها را وارد بشر می کنیم.

مشاهده می کنیم که در کلسیم استات بلور هایی ایجاد شده و درحال ته نشین شدن هستند،امّا در پتاسیم نیترات هیچ اتفاقی نمی افتد ((انحلال پذیری در کلسیم استات کم و در پتاسیم نیترات زیاد می شود)) 

در مرحله بعدی لوله های کلسیم استات و پتاسیم نیترات را درون آب 90 درجه می گذاریم؛ دوباره همان اتفاق می افتد ولی تاثیر آن بیشتر است.(گرما افزایش یافته)، سپس لوله ها را درون آب صفر درجه قرار می دهیم.(کاهش دما)

در کلسیم استات تغییری دیده نمی شود (انحلال پذیری افزایش یافته) و در پتاسیم نیترات بلور هایی ایجاد و ته نشین می شوند(انحلال پذیری کاهش یافته) در نتیجه انحلال پذیری با تغییر دما تغییر می کند.

نتیجه گیری:

انحلال پذیری در هر ماده تاثیر گذار است و نسبت به دما و نوع ماده افزایش و یا کاهش می یابد.((به نوع حلال نیز بستگی دارد که به فرض آب در نظر گرفته شده است))

راستی اگه میخوای تو درس ریاضی قوی شی میتونی از صفحه آموزش ریاضی سایتمون استفاده کنی 😍