ایمنی:

هنگام کار از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

چند نکته:

  •  برای جلوگیری از تشکیل رسوب مس (II) هیدروکسید میزان اسیدی بودن محیط را بررسی کنید.
  • اجازه دهید محلول داخل بشر به مدت 5 دقیقه بجوشد و مقداری از آب آن تبخیر شود.
  • اگر رنگ رسوب پتاسیم نیترات آبی رنگ بود آن را یک
  • مرتبه و به سرعت با آب مقطر شسته و با خلا صاف کنید.
  • صاف کردن با استفاده از قیف بوخنر و در نتیجه ایجاد خلأ باعث افزایش سرعت صاف کردن می شود اما در صورتی که رسوب های کلوییدی تشکیل شوند ممکن است از کاغذ صافی عبور کنند.

لوازم و مواد مورد نیاز:

مخلوط خاک،پتاسیم نیترات و مس سولفات_کاغذ صافی_لوله و سرنگ_ظرف شیشه ای_هیتر_PH سنج (( کاغذ تورنوسل))

شرح آزمایش:

مخلوط خاک،پتاسیم نیترات و مس سولفات را از کاغذ صافی رد می کنیم تا خاک را از آنها جدا سازیم. در این جدا سازی با استفاده از لوله و سرنگ در ظرف شیشه ای خود خلأ ایجاد می کنیم تا فرایند جداسازی سریع تر انجام گردد،سپس هیتر را تنظیم کرده و محلول زیر کاغذ صافی را درون بشر بر روی هیتر قرار می دهیم.پس از غلیظ شدن محلول ((و تغییر رنگ که نشان دهنده تغییر شیمیایی است)) آن را سرد می کنیم تا کریستال های پتاسیم نیترات تشکیل گردند.قبل از آن باید اضافه کرد که در محلول استیک اسید اضافه کردیم تا از تشکیل مس هیدروکسید جلوگیری کنیم و حلال جدیدی ایجاد نشود.به همین دلیل PH محلول را با PH سنج بررسی می کنیم.پس از سرد شدن محلول،مس سولفات نسبت به پتاسیم نیترات سیر نشده است در حالی که نیترات پتاسیم فراسیر شده است و با گرم کردن و سرد کردن بلور ها ((کریستال ها))ی پتاسیم نیترات را تشکیل می دهیم و با استفاده از کاغذ صافی مانند مرحله اول،کریستال های پتاسیم نیترات را از مس سولفات جدا می سازیم.

نتیجه گیری:

با استفاده از تفاوت انحلال پذیری می توان اجزای یک مخلوط را جداسازی کرد.