هدف از انجام آزمایش:

شناسایی رطوبت در هوای بازدمی

لوازم و موارد مورد نیاز:

  • تعدادی کاغذ صافی
  • کبالت کلراید (به میزان لازم)

شرح آزمایش:

کاغذ صافی را آغشته به کبالت کلراید می‌کنیم،تا جایی که رنگ کاغذ صافی به آبی تغییر کند،سپس یک تا دو دقیقه به آن هوای بازدمی می دمیم تا رنگ کاغذ صافی به صورتی رنگ دربیاید.

جالب است بدانید:

اگر به کاغذ صافی صورتی رنگ گرما بدهیم،دوباره رنگ آن به آبی تغییر می کند و نیازی به دوباره کاری و دور ریختن آنها نیست.

نتیجه گیری:

کبالت کلراید بر روی کاغذ صافی به رنگ آبی در می آید و هنگامی که به آن هوای بازدمی بدمیم،نسبت به رطوبت هوای بازدمی حساسیت نشان می دهد و به رنگ صورتی تغییر می کند،در واقع کبالت کلراید به عنوان یک شناساگر عمل می کند و رطوبت هوای بازدمی را شناسایی می کند.