خلاصه متن کتاب 

نوع پارچه، نوع آب، دما، نوع و مقدار صابون بر روی قدرت پاک کنندگی صابون تاثیر دا رد.

2 -صابون در آبهای سخت که حاوی یون های کلسیم و منیزیم است رسوب می کند.

3 -قدرت پاک کنندگی صابون در آب سخت کمتر است.

4 -آب دریا نسبت به آب چشمه مقادیر بیشتری از یون های کلسیم و منیزیم دارد.

5 -لکه های سفیدی که پس از شستن لباس بر روی آن ها برجای میماند نشانهای از تشکیل رسوب صابون با

یون ای کلسیم و منیزیم است.

6 -قدرت پاک کنندگی صابونای آنزیم دار بیشتر از صابون های بدون آنزیم است.

7 -با افزایش دما قدرت پاک کنندگی صابون افزایش می یابد.

 -میزان چسبندگی لکه های چربی رو ی پارچه های پلی استر بیشتر از پارچه های نخی است.

𝑹𝑪𝟔𝑯𝟒𝑺𝑶𝟑

9 -از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی، مواد پاک کننده ای با فرمول همگانی

−𝑵𝒂+

تولید کنند که به پاک کننده های غیرصابونی مشهورند.

10 -پاک کننده های غیر صابونی قدرت پاک کنندگی بیشتری دارند و در آبهای سخت نیز خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ میکنند  𝟐𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔𝐶𝑙𝟐(𝑎𝑞)  → (𝑅𝐶𝑂𝑂)𝟐𝑀𝑔(𝑠) + 𝟐𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)

  𝟐𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑙𝟐 (𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)𝟐𝐶𝑎(𝑠) + 𝟐𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)

آب دریا و آب های مناطق کویری که شور هستند، مقادیر چشمگیری از یون های کلسیم و

منیزیم دارند .چنین آب هایی به آب سخت معروف اند .صابون در این آب ها به خوبی کف نمی

کند و قدرت پاک کنندگی آن کاهش می یابد، زیرا صابون با یون های موجود در آب سخت

رسوب تشکیل می دهد .لکه های سفیدی که پس از ش س تن لباس با صابون روی آنها بر جای

می ماند، نشانه ای از تشکیل چنین رسوب هایی است.

با توجه به رابطه بین ساختار و رفتار یک ماده، شیمی دان ها به دنبال تولید موادی بودند که

ساختار آنها شبیه صابون باشد .آنها توانستند از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی،

مواد پاک کننده ای با فرمول همگانی زیر تولید کنند . موادی که به پا ک کننده های غیرصابونی مشهورند.

 در کاوش کنید ص 1 کتاب درسی

 با آب سخت آشنا می شویم .

وسایل و مواد مورد نیاز :منیزیم کلرید، کلسیم کلرید، آب مقطر، بشر، قاشقک.

1-سه بشر ml 100 بردارید و آنها را از 1 تا 3 شماره گذاری کنید.

2-درون هر بشر ml 50 آب مقطر و یک قاشق چای خوری صابون رنده شده بریزید.

3-به محتویات بشر شماره 2 ،نصف قاشق چای خوری منیزیم کلرید و به محتویات بشر شماره 3 ،نصف قاشق

چای خوری کلسیم کلرید بیفزایید.

4 -محتویات هر بشر را به مدت 30 ثانیه و با سرعتی برابر به هم بزنید.

نتیجه :

آب دریا و آب های مناطق کویری که شور هستند، مقادیر چشمگیری از یون های کلسیم و منیزیم دارند .

چنین آب هایی به آب سخت معروف اند .صابون در این آب ها به خوبی کف نمی کند و قدرت پاک کنندگی

آن کاهش می یابد، زیرا صابون با یون های موجود در آب سخت رسوب تشکیل می دهد .لکه های سفیدی

که پس از شستن لباس با صابون روی آنها بر جای می ماند، نشانه ای از تشکیل چنین رسوب هایی است.

 نقش پاک کنندگی صابون سبب شد تا کاربرد آن از پاکیزگی و تأمین بهداشت فردی و محیط خانه به مراکز

صنعتی، بیمارستانی و اداری نیز گسترش یابد .این روند سبب رشد چشمگیر صابون سازی شد تا جایی که

امروزه به یک صنعت بزرگ در جهان تبدیل شده است. صنعتی که نقش چشمگیری در کاهش بیماری های

گوناگون داشته و سطح بهداشت را در جهان افزایش داده است .از سوی دیگر با افزایش جمعیت جهان، مصرف

صابون نیز افزایش یافت .بدیهی است که برای تولید صابون در مقیاس انبوه به مقدار بسیار زیادی چربی نیاز

بود و این خود چالشی بزرگ بود !از این رو تأمین صابون مورد نیاز جهان به روش های سنتی تقریباً نا ممکن

شد .همچنین صابون در همه شرایط به خوبی عمل نمی کرد زیرا استفاده از آن در محیط های گوناگون مانند

سفرهای دریایی و صنایع وابسته به آب شور، پاسخگوی نیاز انسان نبود .نگرانی هایی از این دست، شیمی

دان ها را برای شناسایی و تولید دیگر پاک کننده ها ترغیب کرد.

در جست وجوی پا ک کننده های جدید

افزایش تقاضای جهانی برای صابون و کاربردهای آن از یک سو و کاهش عرضه این فراورده از سوی دیگر سبب شد تا شیمی

دان ها وارد عمل شوند .آنها در جست وجوی موادی بودند که قدرت پاک کنندگی زیادی داشته باشند و بتوان آنها را به میزان

انبوه و با قیمت مناسب تولید کرد .با توجه به رابطه بین ساختار و رفتار یک ماده، شیمی دان ها به دنبال تولید موادی بودند که

ساختار آنها شبیه صابون باشد .آنها توانستند از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی، مواد پاک کننده ای با فرمول

همگانی زیر تولید کنند .موادی که به پا ک کننده های غیرصابونی مشهورند. با (شیمی دوازدهم)در سایت  گیتیک همراه ما باشید🤗🤍