گروه عاملی:

آرایش منظم از اتم هاست که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می بخشد.

- گروه عاملی کربونیل:

- گروه عاملی آلدهید:

- گروه عاملی کِتون:

- گروه عاملی الکل:

- گروه عاملی اتر:

  •  ادویه ها نقشی جالب در تمدن و تاریخ ملت ها دارند.این مواد عالوه بر رنگ،بو و مزه خوشایند که به موادغذایی می دهند مصرف دارویی نیز دارند به طوری که برای جلوگیری از گرسنگی،افزایش سوخت وساز،جلوگیری از التهاب، پیشگیری از سرطان و گاهی بهبود یا رفع آن بکار می روند.
  • یافته های تجربی نشان می دهد که خواص ذکرشده برای ادویه ها به طور عمده وابسته به ترکیبات آلیموجود در آنهاست ترکیبهایی که در ساختار خود عالوه بر کربن و هیدروژن،اتم های اکسیژن،گاهی نیتروژنو گوگرد نیز دارند.
  • شواهد تجربی نشان می دهد که تفاوت در خواص ادویه ها به دلیل تفاوت در ساختار آلی موجود در آنهاست.در واقع،گروهای عاملی، خواص و رفتارهای ترکیب های آلی را تعیین می کنند.گروه عاملی به آرایش منظمی از اتم ها که به یک مولکول آلی دارای آن،خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربفردی می دهد.
  • الکل ها دسته ای از ترکیبات آلی هستند که حداقل یک (گروه عاملی هیدروکسیل)دارند.اگر در آلکانها بهجای یک اتم هیدروژن،گروه هیدروکسیل جایگزین شود الکل ساخته می شود:
  • اگر الکل از آلکان بدست آید و یک گروه عاملی هیدروکسیل داشته باشد فرمول مولکولی آن ها CnH2n+1 oHمی باشد که ترکیبی سیرشده است. فرمول الکل های یک عاملی)دارای یک گروه هیدروکسیل(،OH-R است که در آن،R ،بخش هیدروکربنی)گروه آلکیل( است و OH گروه هیدروکسیل می باشد.

ترکیب مقابل که الکل یک عاملی و سیرنشده است که یک ترکیب آلی موجود درگشنیز است.چون زنجیرهیدروکربنی الکل دارای پیوند دوگانه)گاهی سه گانه( کربن-کربن است بنابراین یک الکل سیرنشده میباشد.

 اگر به جای اتم هیدروژن در الکل ها)OH-R )گروه هیدروکربنی)آلکیل(قرار گیرد آن گاه اتر بدست می  آید.گروه عاملی در اترهااست که به اکسی معروف است.بنابراین فرمول کلی اترها، است که ممکن است با R یکسان باشد یا متفاوت باشد.

در رازیانه ترکیبی وجود دارد که یک اتر محسوب می شود.وجود پیوند دوگانه کربن-کربن و سه گانه باعث سیرنشده بودن ترکیب می شود.بنابراین ترکیب آلی روبرو یک اتر است.

این نوع اتر،سیرنشده و آروماتیک است.اتر های شیرشده فرمولCnH²n+o2  است.

به موادی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوت دارند ایزومر یا هم پارمی گویند.اترها و الکل ها به شری داشتن فرمول مولکولی برابر،ایزومر هم می باشند.

اتانول راست و دی متیل اترسمت چپ ایزومرهای همدیگر هستند زیرا فرمول هر دوC2H6O است.

الکل ها به دلیل داشتن هیدروژن متصل به اکسیژن در پیوند هیدروژنی شرکت می کنند ولی دی متیل اتر

به دلیل نداشتن هیدروژن متصل به FON نمی توانند در پیوند هیدروژنی با خودشان شرکت کنند به

همین دلیل دمای جوش الکل ها از اترهای هم کربن کمتر است.

اگر اتم کربن با پیوند دوگانه به اکسیژن متصل شود گروه عاملی کربونیل بوجود می آید

 اگر گروه کربونیل به یک یا دو اتم هیدروژن)حداقل یک اتم هیدروژن باید باشد(از دو طرف وصل شود ترکیب آلی به نام آلدهیدها را خواهد ساخت که در شکل مقابل مشاهده می کنید

که ساختار کلی ان به شکل روبرو است.گروه R در آلدهید می تواند کربن یا هیدروژن باشد.اگر گروه آلکیل

  متصل به آلدهید،سیرشده و غیرحلقوی

بنزآلدهید که در بادام یافت می شود به خانواده آلدهیدها تعلق دارد 

دسته ای از ترکیبات که در آن گروه کربونیل از دو طرف به کربن وصل می شود را کتون می گویند که

می تواند یکسان یا متفاوت باشند.اگر گروه

هیدروکربنی در کتونها سیرشده و خطی باشد 

کتون ها و آلدهیدهای با فرمول مشابه،ایزومر هم می باشند. برای نامگذاری کتونها کافی است زنجیر اصلی که در آن گروه کربونیل قرار گرفته را مشخص کرده و از سمتی که به گروه کربونیل نزدیکتر است شماره

گذاری کنیم سپس مانند آلکان ها نام آن را بر حسب *آلکانون* بیاوریم.یادمان باشد که اگر زنجیر اصلی

از 4 کربن به باال باشد را باید شماره موقعیت گروه کربونیل را در نام زنجیر بیاوریم مانند 2-هپتانون در

مثال :.

نکته:از آن جا که در حل تست های مربوط به این قسمت و برای تعیین فرمول مولکولی یک ترکیب

آلی،دانستن تعداد هیدروژن مهم است بنابراین از فرمول زیر برای شمارش تعداد اتم های H استفاده می

کنیم:

 

(تعداد نیتروژن×3)+(تعداد اکسیژن×2)+(تعداد هیدروژن×1)+(تعداد کربن×4) =تعداد پیوند های اشتراکی