آزمایش تهیه گاز جوشکاری

 

هدف:

روش تهیه گاز اتین
آشنایی با ویژگی ترکیب های سیر نشده

 

اتین (استیلن) گازی بی رنگ بوی شبیه به بوی سیر دارد.به شدت آتش زا می باشد و از آن در جوشکاری - برش فلزات و رسیدن میوه های نارس استفاده می شود.

مواد مورد نیاز:


کلسیم کاربید/بطری آب/ آب مقطر /بادکنک/قیف جدا کننده/پتاسیم پرمنگات/گیره و پایه

 

مرحله یک


شرح کار:

 

  1. حدود 6 گرم کلسیم کاربید را درون بطری می اندازیم
  2. ده میلی لیتر آب به بطری حاوی کاربید اضافه می کنیم.
  3. بادکنک را به دهانه بطری وصل می کنیم.

!توصیه می شود برای رعایت ایمنی این کار را در فضای باز انجام دهید.!

 

نتیجه:


کلسیم کاربید سنگی بسیار سخت است که از واکنشش با آب گاز اتین(استیلن)و کرلسیم هیدروکسید تولید می شود .


یعنی طبق آزمایش بالا وقتی بادکنک را به دهانه بطری وصل کردیم مقداری گاز اتین در آن جمع شد.

 

مرحله دو

شرح کار:

 

  1. پتاسیم پرمنگنات رقیق را به طور درون قیف جدا کننده میریزیم که کاملا پر شده و هوایی در آن نماند.
  2. بادکنک حاوی گاز اتین در مرحله قبل را به دهانه قیف وصل می کنیم .
  3. شیر قیف جدا کننده را باز می کنیم تا گاز اتین با خالی شدن پتاسیم پرمنگنات به پاایین کشیده شود.


نتیجه:


مشاهده خواهیم کرد که رنگ بنفش محلول پتاسیم پرمنگنات کم کم زرد می شود. این روند تا بی رنگ شدن محلول ادامه دارد.زا اتین یک گاز سیر نشده است برای آشنایی بیشتر با گاز اتین و خانواده آن می توانید به صفحه آموزش شیمی Gitikسر بزنید.
البته می توانیم با هم زدن قیف به انجام وکنش سرعت بخشیم.


این گاز برای جوشکار ی قطعات فلزی مناسب است زیرا در این واکنش به ازای سوختن هر مول گاز نسبت به گاز های دیگر تعداد مول کمتری گاز تولید می شود.دمای کمتری جذب می کند و باعث افزایش دمای شعله می شود.