هدف از انجام آزمایش:

تشخیص زعفران اصل از تقلبی

وسایل مورد نیاز:

کاغذ کروماتوگرافی_شیشه‌ساعت_استیک اسید_رنگ خوراکی_زعفران_بشر_آب مقطر_مداد_لوله مویین

گزارش کار:

تکه ای کاغذ کروماتوگرافی به اندازه 7×21 سانتی متر می بریم و با یک مداد، خطی صاف روی آن رسم می کنیم به گونه ای که فاصله خط تا لبه کاغذ ١ سانتی متر باشد.در یک شیشه ساعت، محلولی غلیظ از یک رنگ خوراکی زرد تهیه می کنیم.در شیشه ساعت دوم، مقدار خیلی کم زعفران حل شده در آب جوش، می ریزیم.در شیشه ساعت سوم، چند قطره از محلول زعفران در آب می‌ریزیم و به آن چند قطره رنگ خوراکی زرد (محلول اول) اضافه می کنیم.با استفاده از لوله مویین یک نقطه از محلول رنگ خوراکی زرد(محلول اول)، یک نقطه از زعفران(محلول دوم)و یک نقطه از محلول زعفران و رنگ خوراکی زرد (محلول سوم)قرارمی دهیم.کمی صبر می کنیم تا نقطه ها خشک شود.

داخل بشر 500 میلی متری، مقدار 11 میلی لیتر آب مقطر،4 میلی لیتر استیک اسید می ریزیم.برش کاغذ کروماتوگرافی را تا می زنیم و داخل بشر به گونه ای قرار می دهیم که محل نقطه ها،بالای محلول، داخل لوله قرار گیرد.

اجازه می دهیم محلول به آرامی در کاغذ کروماتوگرافی به سمت باال حرکت کند.

تئوری این آزمایش:

نتایج نشان میدهد از آنجا که نیروی جاذبه ی بین زعفران با کاغذ کروماتوگرافی از نیروی جاذب های رنگ غذا با کاغذ کروماتوگرافی بیشتر است لذا سرعت حرکت کمتری دارد و مسافت طی شده نیز کمتر است.

همین آزمایش دو بار با کاغذ صافی آزمایشگاهی (واتمن 41) انجام شد که مطابق نتایج مطلوبی به دست نیامد.

نتیجه گیری:

با استفاده از کاغذ کروماتوگرافی،می توان زعفران اصل را از زعفران تقلبی تشخیص داد.