هدف از انجام آزمایش:

شناسایی رابطه میان دما و فشار درون گاز ها.

لوازم و مواد مورد نیاز:

بالون،پتاسیم پرمنگنات (و یا رنگ خوراکی)،لوله شیشه ای ضخیم بلند با مجرای نازک، در پوش بالن(چوپ پنبه سوراخ دار برای عبور لوله).

گزارش کار:

مقدار 100 میلی لیتر آب را به داخل بالون 500 میلی لیتری ریخته و مقدار اندکی پتاسیم پرمنگنات به آن اضافه می کنیم.

لوله شیشه ای ضخیم و بلند با مجرای نازک را با احتیاط از سوراخ درپوش عبور می دهیم و در پوش به همراه لوله را در دهانه بالون به گونه ای که 2 سانتی متر از لوله، داخل محلول قرار گیرد، می‌گذاریم.

دو دست خود را در قسمت باالی بالون (فاقد محلول) قرار می دهیم. بعد از مدتی محلول در لوله شیشه ای بالا می‌آید.

نتیجه گیری:

بین فشار گاز ها و دما رابطه مستقیم وجود دارد.

نکته:

بهتر است در این آزمایش به جای پتاسیم پرمنگنات از رنگ  خوراکی استفاده کنید.