ژورونگ

ژورونگ‌مریخ نورد چینی اندازه یک خودرو کوچک به وزن 240کیلو گرم برار با یک چهارم وزن دو مریخ نورد ناسا {کنجکاوی\استقامت} است وشش چرخ دارد.

ربات خدای آتش در14مه {24اردیبهشت} روی مریخ فرود آمده و عکس های از مریخ و سلفی های را به زمین ارسال کرد.

ژورونگ در 22مه {1خرداد}کار خودرا آغاز کرده است .

این مریخ نورد از انرژی خوورشیدی برای کار خود استفاده می کند، او با دوربین با کیفیت و سطح بالای خود به بررسی خاک و جو مریخ می  پردازد

مریخ نورد چینی با امید به زندگی سه ماهه طراحی شده بود و جست و جوی علائم آب وهمچنین نظارت بر آب و هوای مریخ ماموریت او بود.البته فضا پیمای تیان ون 1بار اصلی این ماموریت را به دوش می کشد.طول عمر این ماموریت حداقل یکسال ا ست.

 مریخ‌نورد {ژورونگ} چین مأموریت خود در مریخ را تقریباً به پایان رسانده است. عمر مأموریت اولیه مریخ‌نورد "ژورونگ" چین آخر هفته جاری به پایان می‌رسد اگرچه مرکز کنترل چین گزارش داده است که  هم فضا پیما و هم مریخ نورد در وضعیت سالم هستند