آزمایش فعالیت آنزیم ها در PHمتفاوت


هدف:


بررسی شرایط محیطی برای فعالیت آزیم ها
اهمیت زیستی و کاتالیز گری آنزیم

 

موارد مورد نیاز:


آب مقطر/آب اکسیژنه /سرکه/ سدیم هیدروکسید/سدیم هیدروژن کربنات/بشر


آنزیم ها کاتالیزگر های هستند که سرعت واکنش ها را زیاد می کنند ساختار آنزیم ها فعالیت های آنهارا کنترل می کند.

 

برای درک بهتر مبحث آنزیم ها به صفحه رایگان  آموزش زیست Gitikمراجعه فرمایید.


شرح کار:

 

  1. پنج محیط فراهم می کنیم.
  2. به ترتیب در هر کدام 5 میلی لیتر آب مقطر/سرکه/آب لیمو/سدیم هیدروکسید 2 گرم /سدیم هیدروژن کربنات 1گرم اضافه می کنیم.
  3. دما هر کدام را یاداداشت می کنیم.
  4. در هر بشر حاوی مایع 0/3گرم مخمر می ریزیم.
  5. پی اچ را کنترل می کنیم.
  6. در مرحله بعد 5 میلی لیتر آب اکسیژنه  به هر بشراضافه می کنیم.
  7. ارتفاع کف (حباب هارا )را اندازه می گیریم.

نتیجه:

محیط هامحلولدمامخمرPHآب اکسیژنه ارتفاع حباب
بشر یک5 میلی لیترآب مقطردمای اتاق0/3گرم مخمر75 میلی لیتر آب اکسیژنه8
بشر دو5 میلی لیترسرکهدمای اتاق0/3گرم مخمر4م5یلی لیتر آب اکسیژنه0/5
بشر سه5 میلی لیتر آب لیمودمای اتاق0/3گرم مخمر65میلی لیتر آب اکسیژنه2
بشر چهارسدیم هیدروکسید 2 گرمدمای اتاق0/3گرم مخمر95میلی لیتر آب اکسیژنه6
بشر پنجسدیم هیدروژن کربناتدمای اتاق0/3گرم مخمر145میلی لیتر آب اکسیژنه0/5


بیشترین ارتفاع کف مربوط به محلول خنثی آب مقطر است چون کاتالیز  در محیط ساختار ثابت دارد.
همچنین با تغییر محیط ساختار آنزیم تغییر می کند و فعالیت آن کاهش می یابد.