آزمایش انرژی در واکنش های شیمیایی

 

هدف:

 

 1. بررسی واکنش های گرما ده و گرما گیر
 2. روش علمی تعیین گرمای واکنش
 3. محاسبه درصد خلوص با استفاده از گرمای واکنش

 

 تمامی فرآیندهایی که  نوع پیوندهای  شیمیایی یا نیروهای جاذبه ، تغییر کنند با مبادله گرما همراه هستند.
در تغییرات فیزیکی نیروی جاذبه بین مولکولهای مواد تغییر می کنند و بنابراین با مبادله گرما همراه هستند. هنگام ذوب شدن یک ماده ، بایستی بر نیروهای بین ذرات ماده جامد غلبه کنیم که  بایستی گرما بدهیم ، بنابراین ذوب شدن گرماگیر خواهد بود و برعکس هنگامی که مایعی چامد می شود ، نیروهای جاذبه قویتری تشکیل می شود و نشکیل نیروهای جاذبه گرماده است ، بنابراین فرایند ، انجماد گرماده خواهد بود. برای درک بهتر به صفحه آموزش رایگان شیمی
Gitikمراجعه فرمایید.


مواد مورد نیاز:


دماسنج/گرماسنج/نیترات/قاشقک/ترازو/لیتیم کلرید/استوانه مدرج


شرح کار:


انحلال گرما گیر

 1. 50 میلی لیتر آب در گرما سنج می ریزیم.
 2. هنگامی که دمای آب ثابت شد آن را یادداشت می کنیم.
 3. مقداری نمک(پتاسیم نیترات)به آن اضافه می کنیم و سپس با همزن هم می زنیم.

 

نتیجه:


با همزدن آب همراه نیترات پتاسیم چون پتاسیم نیترات یک ماده گرما گیر است دمای آب کاهش می یابد.


انحلال گرما ده

 

 1. در مرحله بعد گرما سنج را شستو شومی دهیم 
 2.  این بار لیتیم کلرید را به 50 میلی لیتر آب افضوده و هم می زنیم.

 

نتیجه:


با هم زدن لیتیم کلرید و آب به دلیل گرما ده بودن لیتیم کلرید دمای آب افزایش می یابد.


همچنین در فیزیک هم با حالت های از دما /گرما سنج  و محاسبات آن در آموزش فصل چهارم فیزیک دهم آشنا شدیم.
برای یادگیری رایگان این مبحث به صفحه آموزش فیزیک Gitikسر بزنید.


محاسبه درصد جرمی:

میزان گرمایی که در واکنش گرفته شده است یا به آن داده شده است را اندازه گیری می کنیم.
سپس با استفاده از یک معادله درجهدو میزان درصد جرمی نمک را تعیین می کنیم.

 

شرح کار:

 

 1. 50 میلی لیتر آب درون گرما سنج می ریزیم .
 2. مخلوطی از دو نمک لیتیم کلرید و پتاسیم نیترات به آن اافه می کنیم.
 3. میزان تغیر دما را اندازه می گیریم.
 4. با استفاده از معادله زیر میزان درصد جرمی را محاسبه می کنیم:

 

 

کالری متر


می توانیم گرما سنج یا کالری متررا بسازیم.!!

 

 

 

روش ساخت :

 

 1. دو عدد لیوان کاغذی را درون هم قرار می دهیم.
 2. با اسفنج برای آن درپوش درست می کنیم و سپس دو سوراخ روی آن ایجاد می کنیم.
 3. یکی برای هم زن و دیگری برای دما سنج.