نور

نوری که از ستاره یا سیاره ای به ما می رسد، نشان می دهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساخته شده

یا دمای آن چقدر است.

 نور، شکلی از انرژی است که به صورت موج منتشر می شود هر موجی دارای انرژی ویژه ای است که به طول

موج آن بستگی دارد.

طول موج

طول موج: به فاصله دو قله یا دو فرورفتگی پشت سرهم در یک موج طول موج آن موج گفته میشود.

طول موج با انرژی آن، رابطه ی وارونه دارد ، یعنی هر چی طول موج کوتاهتر باشد، انرژی آن بیشتر است.

بررسی ها نشان می دهد که نور خورشید شامل گستره بسیار بزرگی از پرتوهاست که به دو دسته پرتوهای مرِئی

و پرتوهای نامرئی تقسیم بندی می شوند.

مقایسه طول موج نور با رنگ های مختلف :

سرخ˂ نارنجی ˂ زرد ˂ سبز ˂ آبی ˂ نیلی ˂ بنفش

مقایسه انرژی نور با رنگ های مختلف :

سرخ˃ نارنجی ˃ زرد ˃ سبز ˃ آبی ˃ نیلی ˃ بنفش

میزان زاویه شکست و انحراف نور با رنگ های مختلف :

سرخ˃ نارنجی ˃ زرد ˃ سبز ˃ آبی ˃ نیلی ˃ بنفش

تجربه نشان می دهد که بسیاری از نمک ها، شعله ی رنگی دارند و اگر مقداری از محلول آن ها را روی شعله

بپاشیم، رنگ شعله تغییر می کند.

رنگ شعله فلزها با رنگ شعله ترکیب های دارای این فلزها، مشابه است.

به دلیل اینکه خورشید و دیگر اجرام آسمانی از ما بسیار دور هستند، ویژگی های آنها را نمی توان به طور

مستقیم اندازه گیری کرد.

 

همچنین دمای اجسام بسیار داغ را نمی توان با استفاده از ابزاری مانند دماسنج تعیین کرد؛ زیرا دماسنج

در این دماها ذوب می شود،

" نور" ، امکان یافتن پاسخ این پرسش ها را فراهم می آورد.

دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون، اطالعات

ارزشمندی درباره آنها به دست آورند.

نوری که از ستاره یا سیاره ای به ما می رسد، نشان می دهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساخته شده یا دمای

آن چقدر است.

نور، شکلی از انرژی است که به صورت موج منتشر می شود هر موجی دارای انرژی ویژه ای است که به طول

موج آن بستگی دارد.

 

ضریب شکست با انرژی رابطه مستقیم دارد.

به دلیل متفاوت بودن میزان شکست طول موج های مختلف نورسفید هنگام عبور از منشور تجزیه می شود.

نور خورشید، اگرچه سفید به نظر می رسد اما با عبور از قطره های آب موجود در هوا که پس از بارش ه نوز در

هوا پراکنده است، تجزیه می شود و گستره ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند. این گستره رنگی، شامل بی

نهایت طول موج از رنگ های گوناگون است.

بررسی ها نشان می دهد که نور خورشید شامل گستره بسیار بزرگی از پرتوهاست که به دو دسته پرتوهای

مرِئی و پرتوهای نامرئی تقسیم بندی می شوند.

نور مرئی

: نورمرئ ی قسمتی از امواج الکترومغناطیس با طول موج بین 400 تا 700 نانومتر است که در اثر

عبوردادن آن از منشور تولید طیفی پیوسته از رنگ های سازنده نورسفید می کند .

نور مرئی تنها بخش کوچگی از گستره ی پرتوهای الکترومغناطیسی است

امواج رادیویی ˂ ریزموج ها ˂ پرتوهای فروسرخ ˂ نورمرئی ˂ پرتوهای فرابنفش ˂ پرتوهای ایکس ˂ پرتوهای گاما:

مقایسه طول موج

امواج رادیویی ˃ ریزموج ها ˃ پرتوهای فروسرخ ˃ نورمرئی ˃ پرتوهای فرابنفش ˃ پرتوهای ایکس ˃ پرتوهای گاما:

مقایسه انرژی

طیف نشری خطی عنصرها

تجربه نشان می دهد که بسیاری از نمک ها، شعله ی رنگی دارند و اگر مقداری از محلول آن ها را روی شعله

بپاشیم، رنگ شعله تغییر می کند.

 

به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر

گویند، تغییر رنگ شعله در حضور برخی نمک ها به علت همین فرایند است.

دستگاه طیف بین بونزن شامل یک مشعل است که پس از وارد کردن نمک های فلزی عناصر مختلف (مانند

ترکیب مس دار مانند کات کبود) در شعله مشعل این دستگاه، نور حاصله( سبز ) را از یک منشورعبورداده و بر

یک صفحه عکاسی می تابانند و الگوی حاصله راطیف نشری خطی عناصرمی نامند.

طیف نشری خطی هر عنصر فقط بعضی از طول موج های ناحیه مریی را شامل می شود که هر عنصر دارای

یک طیف مخصوص به خود می باشد. که مانند اثر انگشت برای شناسایی آن عنصر به کار می رود.

تفاوت طیف عناصر مختلف در تعداد خطوط رنگین، رنگ خطوط و طول موج خطوط می باشد.

اگر نور سرخ نشر شده از عنصر لیتیم را از یک منشور عبور داده و بر روی یک فیلم عکاسی تابانده و چاپ

کنیم، الگوی حاصل را طیف نشری خطی عنصر لیتیم می نامند . (شیمی دهم)