هدف:

تشخیص گروه خونی 
 

سیستم گروه خونی ABO :سیستم گروه خونی ABO برای اولین بار توسط لنداشتایز کشف شد. در این سیستم دو نوع آنتی ژن

مختلف اما وابسته یعنی آنتی ژن نوع A و نوع B در روی گلبول های قرمز وجود دارد که چهار گروه خونی اصلی B-A-AB-O را

تشکیل می دهند. این آنتی ژن ها از ۵ تا ۶ هفتگی جنین روی گلبول قرمز به وجود می آیند. این آنتی ژن ها عمال گلیکوپروتئینی

هستند.

چهار گروه سیستم ABO دارای فاکتورهای آگلوتیناسیون ذیل می باشند:

درصد فراوانی در پالسما در گلبول قرمز گروه خونی

%41 آنتی کورB آنتی ژنA A

%9 آنتی کورA آنتی ژنB B

AB Aو B ژن آنتی __ 3%

O __ Aو Bکور آنتی 4۷%

ژن های B و A گروه خونی سیستم ABO روی کروموزوم شماره 9 قرار گرفته اند و این آنتی ژن ها بر اساس اصول مندلی به ارث

می رسند.

سیستم Rh :عالوه بر سیستم گروه خونی ABO سیستم دیگری که در امر انتقال خون حائز اهمیت است سیستم Rh

می باشد. ژن های مربوط به آنتی ژن های Rh روی کروموزوم 1 قرار دارند بر اساس وجود این آنتی ژن در سطح

گلبول قرمز فرد Rh مثبت یا Rh منفی خواهد بود.

مراحل آزمایش:

 نوک انگشت خود را با پنبۀ آغشته به الکل، ضدعفونی کنید و سپس با النست استریل و با ضربه به نوک

انگشت، سوراخی ایجاد کنید.

 سه قطره خون را با فاصله روی یک تیغه شیشه ای)الم( تمیز قرار دهید.

 بالفاصله به قطره های خون به ترتیب یک قطره آنتی کورB ، Aو D اضافه کنید و با چوب کبریت های

جداگانه، قطره های خون و آنتی کورها را مخلوط کنید.

تیغه را روی یک کاغذ سفید قرار دهید تا تشکیل رسوب را بهتر مشاهده و گروه خونی مورد آزمایش را تعیین

کنید.

نتیجه گیری:

 بعد از گذشت 2 دقیقه با توجه به رسوب های ایجاد شده می توان گروه خونی را تعیین کرد، اگردر اثر افزودن آنتی کور

D به قطره خون لخته ایجاد شود بیانگر مثبت بودن و در غیر این صورت گروه خونی از نظر سیستم Rh منفی خواهد بود. و

با افزودن آنتی کورهای A و B در صورت ایجاد لخته گروه خونی AB تعیین می شود ، اگر فقط با افزودن آنتی کورA یا B

رسوب ایجاد شود به ترتیب گروه خونی A و B و در نهایت اگر لخته ایجاد نشود گروه خونی فرد O خواهد بود. مثال در

+ صورت رسوب خون بر روی هر سه الم پس از اضافه کردن آنتی کورهای B ،A و D گروه خونی AB

  اکثر آزمایش های  شیمی دهم در سایت گیتیک 🤗