نمونه سوالات فصل دوم زیست یازدهم  

1درستی و نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید

الف( بار الکتریکی در دو سوی غشاء نورون یکسان می باشد.

ب(در محل گره رانویه پوشش میلین ضخیم تر شده است.

پ(ناحیه مغز در حشرات از چند گره به هم جوش خورده به وجود آمده است.

ت(بخش اعصاب محیطی پادهم حس)پاراسمپاتیک( باعث ایجاد حالت استرس می گردند.

2-در جمالت زیر کلمه درست را انتخاب نمایید

الف(ساده ترین ساختار عصبی در)هیدر- پالناریا( دیده می شود.

ب(هر عصب نخاعی) دو – سه( ریشه دارد.

پ(بیشتر حجم مغز را)مخ – مخچه( تشکیل می دهد.

ت(در تشریح مغز گوسفند تاالموس ها درنا حیهی)جلو – عقب( بطن سوم دیده می شود.

ث( در یاخته های عصبی )میلین دار- بدون میلین( گره های رانویه دیده می شود.

ج(در باالی نخاع)مخچه- ساقه مغزی( دیده می شود. 

3-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف( برخی یاخته های عصبی پوششی به نام ...................... دارند.

ب(هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی ........................ از رشته های عصبی ..................... هم قطر سریع تر است.

پ(در .......................... دوگره عصبی در ناحیه سر مغز جانور دیده می شود.

ت(........................ مرکز حافظه کوتاه مدت است.

4 -عبارات مرتبط باهم را بیاید و شماره آن را بنویسید)دو واژه اضافی است

1 -کرمینه

2 -احساس ترس

3 -تنظیم ترشح اشک

4 -تنظیم زنش قلب

 5 -برجستگی های چهارگانه

الف(سامانه کناره ای)لیمبیک

ب(بصل النخاع)

پ( نخاع)

ت( مخچه)

ث( ساقه مغزی)

ج(پل مغزی)

چ( مغز میانی)

 

درباره یاخته های بافت عصبی به سواالت زیر پاسخ دهید

الف( دو وظیفه از وظایف یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) را بنویسید.

ب( جسم یاخته ای کدام نوع نورون در ریشه پشتی نخاع قرار دارد

 

 

7 -سواالت چهارگزینه ای

الف(به طور معمول کدام عبارت،در مورد یک یاخته فاقد میلین انسان درست است؟ 

1 )در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به کمترین مقدار خود برسد،فقط یک نوع یون از غشا عبور می کند.

2)سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی)با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.

3)با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه داریونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

4)ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است.

ب( بخشی از ساقه مغزی انسان که نسبت به سایرین به بخش حاوی گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید 

نزدیک تر است، چه مشخصه ای دارد؟

1)می تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید.

2)باعث تنظیم دمای بدن، گرسنگی، تشنگی و خواب می شود.

3)در فعالیت های شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد.

4)با دریافت پیام گیرنده های مفاصل و عضالت اسکلتی، وضعیت بدن را تنظیم می نماید.

پ( کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک چشم نقش دارد درست است؟

1)دارای شبکه مویرگی ترشح کننده مایع مغزی – نخاعی است.

2)یکی از اجزای سامانه کناره ای )لیمبیک( محسوب می شود.

3 )در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد.

4)حاوی برجستگی های چهارگانه مغزی است.

ت(چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

»در انسان، انجام................. عضالت بدن، متاثر از بخش .......................... دستگاه عصبی محیطی است و این بخش 

در تنظیم ترشح غددفاقد نقش است.

 

-درستی و نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید

الف( خارجی ترین الیه چشم فقط از صلبیه درست شده است.

ب( آسه)آکسون( گیرنده های بویایی دارای مژک هایی هستند که مولکول های شیمیایی بو به آنها متصل می گردند.

پ(گیرنده های دمایی در پوست و برخی از سرخرگ های بزرگ قرار دارند.

ت(گیرنده های شیمیایی پای مگس مزه غذاها را حس می نماید.

9 -در جمالت زیر کلمه درست را انتخاب نمایید

الف(ماهیچه های حلقوی عنبیه با انقباض خود باعث )تنگ- گشاد( شدن مردمک چشم می شوند.

ب(بخش حلزونی گوش داخلی در حس )شنوایی – تعادلی( نقش دارند.

پ(یاخته های استوانه ای چشم در نور)زیاد- کم( فعال هستند.

ت(در حفظ کرویت چشم )زلالیه زجاجیه( نقش دارد.

10 -جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف( به هنگام دیدن اجسام نزدیک،با ........................ ماهیچه های جسم مژکی، عدسی چشم ........................... 

می گردد.

ب(مزه اومامی در غذاهایی حس می شود که دارای آمینو اسید ..................... می باشند.

پ(محل خروج عصب بینایی در شبکیه .............................. نامیده می شود.

ت(چشم مرکب زنبورهای عسل قادر به دریافت پرتوهای ............................... می باشد.

11 -عبارات مرتبط باهم را بیاید و شماره آن را بنویسید)دو واژه اضافی است(

1 )پرتو فروسرخ

2)ناصاف شدن سطح عدسی چشم

3)دریچه بیضی

 4)مرکز حس بینایی

الف(بیماری آستیگماتیسم

ب(بخش پس سری مخ

پ( نخاع

ت( گوش داخلی

ث( مار زنگی

ج( زنبور عسل

12 -در مورد چشم به سواالت زیر پاسخ دهید.

الف(در هنگام تیز بینی و دیدن دقیق اجسام تصویر در چه بخشی از شبکیه تشکیل می گردد.

ب( محل ورود سرخرگ تغذیه کننده چشم، به داخل کره چشم کجاست؟

13 -درباره حواس به سواالت زیر پاسخ دهید

الف( گیرنده حسی را تعریف نماید.

ب( کدام گیرنده فاقد توانایی سازگاری است؟

پ(گیرنده های حس وضعیت در چه نقاطی از بدن دیده می شود)دو نقطه را نام ببرید -در مورد گوش به سواالت زیر پاسخ دهید

الف(پیام بخش تعادلی گوش به کدام بخش های مغز ارسال می گردد؟

ب( بین حلق و گوش میانی چه مجرایی دیده می شود؟

پ( استخوان های گوش میانی را نام ببرید.

14 -در مورد حواس در جانوران به سواالت زیر پاسخ دهید

الف( گیرنده های موجود در خط جانبی ماهی ها جزء کدام نوع از گیرنده ها هستند؟

ب( هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات از چه بخش هایی درست شده است؟

پ(در پای جیرجیرک چه نوع گیرنده ای وجود دارد؟

15 -با سواالت زیر پاسخ دهید

الف(عمل تطابق در چشم را تعریف نماید

ب(عصب گوش از چه بخش هایی درست شده است؟

پ( علت بیماری نزدیک بینی چیست؟ و برای رفع آن از چه عدسی استفاده می گردد؟

16 -سواالت چهارگزینه ای

الف(به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچه بیضی، ابتداکدام اتقاق رخ می دهد؟ 

1)استخوان چکشی شروع به لرزش می کند. 2)مایع بخش حلزونی به حرکت در می آید.

3)کانال های یونی غشای یاخته های عصبی باز می شوند. 4)مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی خم

می شوند.

ب( کدام مورد، درباره سرخرگی که وارد کره چشم می شود صحیح است؟

1)ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می نماید.

2)در مجاورت داخلی ترین الیه چشم منشعب می شود.

3)انشعابات آن در مجاورت مایعی ژله ای و غیر شفاف قرار دارد.

4)انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد می گردد.

پ( کدام گزینه، در ارتباط با گیرنده های تعادلی گوش انسان صحیح است؟

1)پیام های عصبی را پس از دریافت، به بخشی در پشت ساقه مغزی منتقل می نماید.

2)کانال های یونی غشای آن ها، پس از حرکت پوشش ژالتینی باز می شود.

3 )از طریق مژک های خود با مایع محیط اطراف خود تماس دارند.

4)جزء گیرنده های حواس پیکری محسوب می شوند.

ت(چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

»عدسی چشم انسان به وسیله رشته هایی به بخشی متصل است که ......................... دارد.«

- با داخلی ترین الیه چشم در ارتباط است - به ساختار رنگین چشم اتصال

- با مایع مترشحه از مویرگ ها تماس - یاخته هایی غیر منشعب وتک هسته ای سوالات(زیست یازدهم)