آزمایش فاراده :

در این آزمایش یک گوی باردار را وارد یک ظرف فلزی خنثی با

پایهی عایق نموده و آن را با کف ظرف تماس داده ودرپوش آن را

میبندیم. پس از باز کردن درپوش و خروج گوی و تماس آن با کلاهک  الکتروسکوپ مشاهده میکنیم بار گوی تخلیه شده

و ظرف فلزی که قبلا خنثی بوده اکنون دارای بار الکتریکی شده است.

درپوش فلزی

 نتیجه آزمایش فاراده :

بار الکتریکی اضافی داده شده به یک جسم رسانا، روی سطح خارجی آن توزیع میشود.

در حالت تعادل الکتروستاتیکی ( یعنی هنگامی که بارهای الکتریکی روی سطح رسانا ساکن هستند) میدان الکتریکی در داخل رسانا صفر است 

 اگر یک رسانای خنثی در میدان الکتریکی خارجی قرار بگیرد، الکترونهای آزاد رسانا تحت تاثیر این میدان روی

سطح خارجی رسانا توزیع میشوند تا بتوانند با ایجاد میدان الکتریکی، اثر میدان خارجی را در درون رسانا خنثی

کنند. بنابراین میدان الکتریکی در داخل رسانا صفر خواهد شد.

با صفر شدن میدان الکتریکی در داخل رسانا، کار نیروی الکتریکی درجابجایی هر ذره باردار نیز صفر شده و باعث

صفر شدن تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی در این جابجایی و در نهایت صفر شدن اختلاف پتانسیل بین دو نقطه خواهد شد

 نتیجه مهم اینکه همه  نقاط رسانا دارای پتانسیل یکسانی هستند . این آزمایش در (فیزیک سال یازدهم) صفحه 25بیان شده است