آزمایش شیمی در پزشکی


هدف:


بررسی شرایط کمی یک واکنش شیمیای
روش جدا سازی رسوب در واکنش ها


موارد مورد نیاز:


باریم کلرید/آمینیوم سولفات/ارلن/استوانه/هم زن /آب گرم/قیف/کاغذصافی/ترازو/لوله آزمایش/قطره چکان و بشر

 

 

کاغذ صافی مصرف شده:

دستور کار:

 

 1. محلول هارا روی هم می ریزیم 
 2. ظرف را کاملا تمیز می کنیم تا حتی یک یون هم دور ریخته نشود
 3. محلول هارا هم می زنیم تا واکنش بهتر کامل تر انجام شود.
 4. حتی برای افزایش دقت انجام واکنش می توانیم ظرف محلول را درون ضرف آب گرم قرار دهیم.
 5. یک کاغذ صافی برداشته چهار بار تا می کنیم.
 6. وزن کاغذ صافی را قبل از صاف کردن محلول به دست می آوریم.
 7. برای قرار گیری راحت تر کاغذ صافی درون قیف روی آن مقداری آب مقطر می ریزیم.
 8. پس از خشک شدن کاغذ دوباره وزن آن را به دست می آوریم.

 

نکته :


باریم سولفات در پزشکی  برای نمایان تر شدن پرتو ایکس در عکس برداری های معده استفاده می شود.
در تهیه رنگ و مواد پلاستیکی و در صنعت نفت برای تهیه گل حفاری استفاده می شود.

 

نتیجه:

 

 1. محلول باریم کلرید و آمینیوم سولفات را به صورت استو کیومتری تهیه کرده ایم که یون  آمینیوم و باریم به دست آمده جا یشان را عوض می کنند و باریم سولفات به دست می آید.
 2. که رنگ سفید  دارد و پودری است.
 3. چون محلول ها به صورت استو کیومتری تهیه شده اند دقت در این آزمایش بسیار مهم است.
 4. وزن کاغذ قبل از صاف کردن محلول برابر 1/89 گرم بود و پس از خشک شدن که رسوب داشت برابر 3/84 گرم بود.
 5. که این تفاوت 1/95گرمی همان وزن رسوب است.

 

 

فرمول موازنه شده این واکنش:

 

با توجه به مقدار اولیه واکنش دهنده ها مقدار رسوب برابراست با:

 

همچنین بازده درصدی واکنش  همیشه طبق فرمول  مقدار عملی بر مقدار نظری ضرب در صد محاسبه می شود.

در این آزمایش بازده درصدی واکنش برابر است با:

 

 

 

استوکیومتری بخش مهم شیمی دهم.یازدهم و دوازدهم را با صفحه آموزش شیمی Gitikآسان و رایگان در اختیار داشته باشید.