هدف از انجام آزمایش:

شناور کردن رسوب بر روی آب با استفاده از علم شیمی.

لوازم و مواد مورد نیاز:

آب-استوانه مدرج 250 میلی لیتری-محلول مس سولفات-سرنگ-پودر لباسشویی دستی

شرح آزمایش:

200 میلی لیتر آب در استوانه ریخته و سه قاشق پودر لباسشویی دستی به آن می افزاییم.در بشری سه قاشق مس(II)سولفات را در 10 میلی لیتر آب گرم حل می‌کنیم.

با استفاده از سرنگ محلول مس(II)سولفات را درون استوانه به آرامی می افزاییم.پس از مدتی مشاهده می شود بالای آب درون استوانه رسوبی آبی رنگ تشکیل شده است.

تئوری آزمایش:

معادله واکنش از نوع دوگانه است:

NaCl+H2O➞NaOH+HCl

ترکیب دارای فلز قلیایی محلول در آب است.

کفی که به خاطر پودر لباسشویی به وجود آمده است و با توجه به اینکه کف لایه ای از هوا است باعث شناور شدن رسوبات روی آب می شود.

نتیجه آزمایش رسوب شناور:

کف به وجود آمده از پودر لباسشویی باعث شناور شدن رسوب بر روی آب می شود.