ایمنی:

هنگام کار از ماسک،دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با فرایند الکترولیز و عملکرد آن در شیمی.

شرح آزمایش:

ابتدا محلول مس اا کرومات از واکنش مس اا سولفات و پتاسیم کرومات در ۲۰ میلی لیتر آب و صاف کردن ماده ساخته شده تولید می شود . محلول سبز رنگ زیر صافی مس اا کرمات است.

حال یک کاغذ صافی را مربع شکل بریده در محلول آب نمک خیس می کنیم و آن را در ظرف پتری قرار داده ، دو سر انتهایی سیم های متصل به قطب مثبت و منفی را به دو طرف کاغذ صافی متصل کرده،محلول سبز رنگ مس اا کرومات را روی آن می ریزیم و منبع را روشن می کنیم.

پس از کمی ، cu آبی رنگ اطراف قطب منفی را آبی می کند و کرومات نارنجی رنگ اطراف قطب مثبت را نارنجی می کند.

نتیجه آزمایش مسیرهای رنگی:

الکترولیز فرایندی است که در آن یک ترکیب شیمیایی به اجزای کوچک تر تقسیم می شود که این کار با نیروی الکتریکی انجام می پذیرد.

در الکترولیز چهار جزء اصلی وجود دارند: کاتُد، آنُد، منبع تغذیه برق، ترکیب مذاب. برای الکترولیز ماده مورد نظر حتما باید مذاب باشد، در حالت جامد و گاز الکترولیز انجام نمی شود.

در الکترولیز یک ترکیب شیمیایی به اجزای کوچکتر خود تقسیم می‌شود و یون ها به سمت قطب های ناهمنام خود جذب می شوند و می توان یک ماده را تفکیک یونی کرد.

در این آزمایش،مشاهده کردیم پس از کمی،Cu آبی رنگ به علت وجود بار مثبت،اطراف قطب منفی را آبی می کند و کرومات نارنجی رنگ به علت وجود بار منفی اطراف قطب مثبت را نارنجی می کند.