آزمایش رویش دانه

هدف:

بررسی اثر شوری بر گندم و عدس

 

موارد موررد نیاز:


آب مقطر/کاغذ صافی/ظروف پتری/ترازو/بالن حجمی/پی پت/محلول سدیم کلرید/وایتکس/بذر گندم و عدس

 

دستور کار:

  1.  
  2. بذر هارا با محلول وایتکس 10 درصد ضدعفونی می کنیم.
  3. بلا فاصله خوب با آب مقطر شست و شو می دهیم.
  4. کف هشت ظرف پتری را  با کاغذ صافی می پوشانیم و برای هر کدام از بذر ها چهار ظرف جدا می کنیم.
  5. یک بشر حاوی آب مقطر و سه بشر حاوی به ترتیب پنچ صدم/یک دهم و دو دهم مولار سدیم کلرید آماده می کنیم.
  6. در هر کدام از ظرف های چهارتایی عدس و گندم  20 عدد از هر بذر درون پتری قرار می دهیم.
  7. در ظرف های عدس از هر محلول ده میلی لیتر و برای گندم ار هر محلول پنج میلی لیتر استفاده می کنیم.
  8. ظروف را از نظر نور و دما در شرایط یکسان قرار می دهیم.
  9. بعد از چهار روز تعدا بدزر های جوانه زده در هر ظرف را شمرده و مقایسه می کنیم.

 

نتیجه:


اگر بذر هارا با محلول وایتکس و سپس آب مقطر شست و شو نمی دادیم دچار کپک زدگی می شدند.
در نمونه ای که آب مقطر داشت در هر دو مورد تمام بذر ها جوانه می زنند.

جوانه گندم

جوانه عدس


در ظرف های که حاوی محلول نمکی بودند با افزایش مقدار نمک  از تعداد بذر های جوانه زده در هر دو مورد کاسته  می شود.

 

 

 

 

برای درک کامل تر و رایگان  چگونگی رشد گیاهان صفحه آموزش زیست Gitik را از دست ندهید.