آزمایش آشنایی با کار کرد دستگاه عصبی


هدف:

 

  1. بررسی حساسیت گیرنده های عصبی 
  2. آشنایی با انعکاس عصبی

 

نکته:


گیرنده های حسی معمولا بک انتهای دندریتی هستند.

آنعکاس هم درواقع نوعی پاسخمی باشد پاسخ انعکاسی(غیر ارادی) است.

 


بررسی مردمک چشم

 

دستور کار:

چشم را باز نگه داشته و از فاصله 30 سانتی متری نور چراغ قوه را به آن می تابانیم.
بار دیگر چشم را دو دقیقه می بندیم و نور چراغ را در همان فاصله به چشم می تابانیم و از شخص مورد آزمایش تقاضا می کنیم چشمان خود را در حضور نور باز کند.

 

نتیجه:


هنگامی که نور به چشم باز می تابد قطر مردمک کاهش می یابد.
 زمانی که نور را به چشم بسته تابانده بودیم و شخص چشمش را باز کردمشاهده کردیم که مردمک سریع تر از قبل کاهش قطر داشته و اگر نور را قطع کنیم مردمک سریعا گشاد می شود.


تشخیص و تمایز دو نقطه از هم دیگر

وسایل مورد نیاز:


پرگار/خط کش/قلم و کاغذ

 

دستور کار:


چشم فرد مورد آزمایش را می بندیم.
نوک پرگار را با پوست نقاطی مثل کف دست/پشت دست/ساعد و بازو تماس می دهیم.
پرگار را به فاصله سه ساتی متر باز می کنیم و حس فرد مورد آزمایش را در تماس با دو نقطه مختلف پرگار به صورت همزمان می پرسیم.به طور کم کم فاصله دو نوک پرگار را کم می کنیم و مجددا آزمایش را تکرار می کنیم.


نتیجه:

 

  • از آزمایش فوق نتیجه میگیریم که قدرت تشخیص در واقع گیرنده های عصبی درلب ها نوک انگشتان از همه جا بیشتر است و همچنین قدرت تشخیص  در کف دست به علت تراکم گیرنده ها بیشتر از پشت دست است.

 

بررسی حساسیت گیرنده های دما در پوست

موارد مورد نیاز:

یک بشر حاوی آب سرد  /یک بشر حاوی آب گرم /یک ظرف بزرگتر حاوی آب ولرم

دستور کار:

مرحله1

  • از فرد می خواهیم که هر دو دست خود را به مدت 3 الی 5  دقیقه یکی را آب گرم و دیگری را در آب سرد قرار دهد.
  • بار دیگر از فرد تقاضا می کنیم هر دو دست خود را سریعا از آب های سرد و گرم خارج کرده و در آب ولرم قرار دهد.

مرحله2

  • از یکی از بشر های حاوی آب سر د و گرم استفاده می کنیم و از فرد تقاضا می کنیم تا یک دست خود را تا مچ دست و از دست دیگر فقط یک انگشتش را درون آب قرار دهد.
  • سپس مجددا از او میخواهیم تا سریعا به طور قبل دستانش را درون آب ولرم قرار دهد.

نتیجه:

  • در هر دو مرحله فرد مورد آزمایش در قسمت دوم آزمایش با هر دست خود دماهای متفاوتی احساس خواهد کرد.


انعکاس جهش زانو

دستور کار:

از شخصی درخواست می کنیم طوری روی صندلی بنشیند که پاهایش کاملا آویزان باشند

سپس با چکش مخصوص به زردپی زیر زانو شخص ضربه ای سریع و آرام می زنیم.

 

نتیجه:

  • هرچه شدت ضربه بیشتر باشد پاسخ سریع تر اتفاق می افتد 
  • در شدت های یکسان پاسخگویی در افراد مختلف متفاوت است.

 

 

برای درک بهتر و رایگان مطالب فوق آموزش زیست Gitik را از دست ندهید.