آزمایش مشاهده انواع پلاست در سلول های گیاهی

 

هدف:


روش تهیه نمونه
تشخیص انواع پلاست


نکات قابل توجه:


کلروپلاست عمل فتو سنتز را انجام می دهد و رنگدانه سبز حاوی کلروفیل دارد.

کروموپلاست ها دارای رنگدانه های غیر کلروفیلی هستند:

  1. لیکوپن:قرمز
  2. کاروتن:نارنجی
  3. گزانتوفیل:زرد

لوکوپلاست ها بدون رنگ دانه هستند و مواد مختلفی ذخیره می کنند:

  1. آمیلوپلاست: نشاسته
  2. پروتئوپلاست:پروتیین
  3. اولئوپلاست:مواد لیپیدی و چربی

 

دستور کار:

قسمت A

یک برگ خزه را که قبلا خیسانده ایم با پنس روی لام قرار می دهیم.
یک قطره آب مقطر روی آن میریزیم.
در آخر لامل را با زاویه ۴۵درجه رها می کنیم و مشاهدات خود را یادداشت می کنیم.

قسمت B
ورقه نازکی از سیب زمینی را برش می دهیم.
با چاقو کمی روی قسمت برش داده شده می کشیم تا به عصاره آن آغشته شد و عصاره را روی لام میریزیم و پخش می کنیم .
کمی لوگول بین لام و لامل به عصاره اضافه می کنیم.
در آخر لامل را با زاویه 45روی آن رها می کنیم.

قسمتC
یک عدد گوجه فرنگی را برش می دهیم.
با چاقو کمی از قسمت گوشتی گوجه را جدا کرده و به صورت نازکی روی لام قرار می دهیم.
و در مرحله آخر مانند دو قسمت قبل عمل می کنیم و یک لامل با زاویه 45درجه روی آن رها می کنیم.


قسمت D
قسمت بسیار بسیار نازکی از هویج را برش می دهیم .
روی لام قرار داده و یک قطره آب نقطر به آن اضافه می کنیم.
مانند مراحل قبل یک لامل با زاویه45رویش رها می کنیم.


نتیجه:


در قسمت A با کمک برگ خزه کلروپلاست هارا که در قسمت سطحی سلول هستند مشاهده کردیم.

درقسمت B با کمک سیب زمینی آمیلو پلاست هارا مشاهده کردیم. البته آمیلو پلاست ها بی رنگ هستند ولی ما با افضودن لوگول توانستیم آنها را مشاهده کنیم.

در قسمتC کروموپلاست ها را به کمک گوجه فرنگی مشاهده کردیم.


در قسمت D کروموپلاست هارا این بار در نمونه هویج مشاهده کردیم.

 

 

برای درک بهتر و رایگان مطالب فوق صفحه آموزش زیست Gitikرا از دست ندهید.