آزمایش بررسی تاثیرعوامل مختلف و میزان فعالیت آنزیم ها

 

هدف:

 1. بررسی تاثیردما بر میزان فعالیت آنزیم ها.

 2. بررسی غلظت آنزیم بر میزان فعالیت آنزیم ها

 3. بررسی تاثیرغلظت پیش ماده بر میزان فعالیت آنزیم ها .

1.

موارد مورد نیاز:


دما سنج /شیر /لوله آزمایش و محلول رنین پنج دهم درصد


دستور کار:

 

 1. لوله های آزمایش را به دو گروه چهارتایی تقسیم می کنیم در لوله های گروه اول یک میلی لیتر  محلول رنین ۰/۵می ریزیم.
 2. در لوله های گروه دوم پنح میلی لیتر شیر می ریزیم.
 3. چهار عدد بشر را به ترتیب از آب و یخ / آب ۲۰درجه/ آب ۳۷درجه و آب ۸۰ درجه پر می کنیم .
 4. درون هر بشر یک لوله حاوی محلول رنین و یک لوله حاوی شیر قرار می دهیم.
 5. و منتظر می مانیم که دمای هر دو مساوی شود.سپس محلول رنین را به شیر اضافه می کنیم.

 

نتیجه : 


در دماهای کمتر از ۳۷درجه با افزایش دما زمان لخته شدن شیر ماهش می یابد.
در دماهای ۳۷تا۴۰کمترین زمان ثبت خواهد شد.
و مشاهده می کنیم که در دمای ۸۰درجه و بالاتر هیچ جوابی نخواهیم گرفت.

 

2.

موارد مورد نیاز:

 

 1. شیش لوله آزمایش را به گروه های سه تایی تقسیم می کنیم
 2. در لوله های گروه اول ۵میلی لیتر شیر می ریزیم.
 3. در لوله های گروه دوم به ترتیب ۰/۲۵_۰/۵و ۱میلی لیتر محلول رنین می ریزیم و با آب مقطر حجم همه را به یک میلی لیتر می رسانیم.
 4. لوله هارا دو به دو  مانند مرحله اول در بشر های پر از اب با دمای ۳۷تا۴۰ قرار می دهیم پس از هم دما شدن محلول رنین را به شیر اضافه می کنیم.

 

نتیجه:


هر چقدر غلظت آنزیم هایمان بیشتر باشد زمان برای لختن شدن کاهش می یابد. 

 

3.


شیش لوله آزمایش را به گروه های سه تایی تقسیم می کنیم.
در لوله های گروه اول به ترتیب۶میلی لیتر _۸میلی لیتر و ده میلی لیتر شیر می ریزیم و با آب مقطر همه را به حجم ۱۰میلی لیتر می رسانیم.
در لوله های گروه دوم ۲میلی لیتر محلول رنین۰/۲می ریزیم.
با قرار دادن لوله ها در آب ۳۷تا ۴۰درجه هر دو لوله شیر و رنین را هم دما می کنیم.
آنزیم ها را به لوله شیر اضافه می کنیم.


نتیجه:

هر چقدر غلظت پیش ماده بیشتر شود زمان برای لختن شدن کاهش می یابد البته از محدوده ای به بعد دیگر زمانی ثابت می شود.

نتیجه کلی این آزمایش به ما می گوید که عواملی مانند غلظت پیش ماده غلظت آنزیم و دما بر روی عملکرد و واکنش های آنزیمی اثر می گذارد. 

 

برای درک بهتر و رایگان  موارد فوق صفحه آموزش زیست سایت مارا از دست ندهید.