هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با دلیل فوران آب های زیرزمینی،قنات ها و ...

گزارش کار و نتیجه گیری:

چاه آرتزین به دلیل فشاری که عامل آن سطح پیزومتریک است، پس از پیدا کردن راهی به بیرون جاری می شود ((با فشار)).

نکته:

معمولاً چاه های زیرزمینی و قنات ها و... بر روی چاه آرتزین قرار دارند و بخش بیشتری از آب در آنها قرار گرفته‌اند و هرگاه چاه آرتزین راه خروجی پیدا کند مانند سرچشمه ای فوران می کند((بخاطر فشار زیاد)).