آزمایش مشاهده اثرات تغییر فشار اسمزی بر سلول های گیاهی

 

هدف:

  1. آشنایی با فرآیند اسمز
  2. بررسی تغیرات ایجاد شده در پوست پیاز

 

موارد مورد نیاز:

محلول ساکارز/شیشه ساعت/قطره چکان/ پیاز/میکروسکوپ

 

دستور کار:

  1. در وحله اول یکی از یرگ های پیاز را جدا کرده.سپس رو به بیرون می شکنیم و سعی می کنیم در مطلوب ترین حالت دو لبه آن را روی هم بگذاریم.
  2. فلس پیاز را درون یک شیشه ساعت قرار می دهیمو مقدار ناچیزی را برش می دهیم.
  3. سپس با قطره چکان محلول ساکارز را به قدری به آن اضافه می کنیم که رو پوست پیاز را بپوشاند.
  4. این آزمایش را با ساکارز های با غلظت0/8 مولار.0/6مولار.0/4مولار و 0/1 مولار نکرار می کنیم.
  5. پس از پانزده الی ده دقیقه بشره را با آب مقطر و با استفاده از قطره چکان مسطح و خیس می کنیم.و با زاویه چهل و پنج درجه لامل نمونه هارا با بزرگ نمایی پایین بررسی می کنیم.

 

نتیجه:

  1. پس از بررسی و مشاهدات به این نتیجه خواهیم رسید که هرچه غلظت مولار محلول در آزمایش بیشتر باشد محدوده رنگی متراکم تر می شود.درنمونه این که غلظت محلول کمتر از همه است محدوده رنگی ناشی از جذب زیاد آب توسط سلول تمام فضای سلول را پر کرده است. یعنی غشا کاملا به دیواره چسبیده است از این رو نتیجه می گیریم که نمونه در محیط کم فشار (هیپوتونیک) قرار داشته و دچار تورژسانس شده است.
  2. در نمونه های بعدی که غلظت ساکارزکمی بیشتر است همچنان محدوده رنگی فضای سلول را پر کرده است امامرز دیواره و غشا کاملا مشخص است در این حالت می گوییم نمونه در محیط هم فشار(ایزو تونیک) قرار گرفته است و مقدار آب وارده با مقدار آب درون سلول برابر است و به همین علت ابعادش تغییر نکرده است.
  3. در حالت بعدی زمانی که غلظت محلول از همه بیشتر است محدوده رنگی درون سلول جمع شده است و غشای سلول و دیواره فاصله چشم گیری دارد در این حالت می گویم نمونه در فضای پر فشار (هیپرتونیک) قرار گرفته و آب از دست داده است. 

برای درک مفهومی تر مطالب فوق آموزش زیست سایت را از دست ندهید.