آزمایش شناسایی کانی های مشابه و هم رنگ

 

هدف:

کسب مهارت شناسایی کانی ها

موارد مورد نیاز:

کلسیت /فلوئوریت/درکوهی (کوارتز بی رنگ)/ژیپس( گچ آب دار)/باریت/یک قطعه شیشه

دستور کار: 

  1. روی همه کانی ها با ناخن در صورت امکان خراش ایجاد می کنیم.
  2. سپس از طریق چگالی نسبی ( نسبت چگالی مورد نظر به چگالی مرجع،توضیحات بیشتر در آموزش فیزیک دهم)کانی هارا می سنجیم.
  3. سعی می کنیم دو کانی باقی مانده را با اسید کلریدریک واکنش دهیم.

نکته: فلوئوریت یا پرتو فلوئورسانس معمولا رنگ سبز دارد.

 

نتیجه:

برخی از کانی ها و سنگ ها مشابه هم هستند ولی خواص شیمیای و فیزیکی متفاوتی دارند.

در مرحله یک با ناخن فقط ژیپس خراشیده می شود.

 

 

 

در مرحله دوم با قطعه شیشه ای توانستیم روی کوارتز خراش ایجاد کنیم.

 

 

 

در مرحله سوم از بین سه کانی باقی مانده چون باریت دارای چگالی نسبی بیشتری نسبت به بقیه است جدا می شود.

 

 

 

در مرحله چهارم مشاهده می کنیم که اسید کلریدریک با کلسیت واکنش می دهد و گاز کربن دی اکسید آزاد می کند.

 

 

 

در مرحله آخر تنها کانی که از هیچکدامه روش های بالا شناسایی نشده و تک و تنها مانده است فلوئوریت است.