هدف از انجام آزمایش:

پی بردن به دلیل زنده ماندن ماهی ها در دمای پایین درون آب.

گزارش کار و نتیجه گیری:

طبق نتایج جدول که در کتاب ذکر شده است،رفتار آب در محدوده دمایی 0 تا 4 درجه سانتی‌گراد غیر عادی است.یعنی در این بازه دمایی،با افزایش دما حجم آن کاهش و چگالی آن افزایش می یابد و آبِ دارایِ دمایِ 4 درجه سلسیوس کمترین حجم و بیشترین چگالی را دارد.

(دوست عزیز شما می توانید از آموزش فیزیک در سایت گیتیک برای یاد گیری تغییر مقیاس های دمایی به صورت رایگان استفاده کنید)

تغییر حجم غیر عادی آب سبب می شود دریاچه ها از بالا یخ بزنند و درحالی که سطح آب دریاچه ها در زمستان یخ زده است،آب زیرین هنوز مایع است و دمایی بیش از صفر درجه دارد و شرایط مساعدی برای ادامه حیات گیاهان و جانوران ساکندر اعماق دریاچه فراهم می شود.اگر آب دریاچه ها از پایین به بالا یخ می زدند زندگی گیاهان و جانوران ساکن در کف دریاچه ها از بین می رفت.