آزمایش رسم نیم رخ توپوگرافی


هدف:

کسب مهارت رسم نیم رخ توپوگرافی 
آشنایی با کاربرد های نقشه توپوگرافی

 

موارد مورد نیاز:

کاغذ میلی متری/ نقشه توپوگرافی/چسب شیشه ای/ 


دستور کار:

ابتدا دو نقطه روی نقشه توپوگرافی مشخص می کنیم و آنهارا نامگذاری می کنیم.(نقطه M و نقطهN ) نیم رخ را در راستای این دو نقطه رسم می کنیم.


بر روی کاغذ شطرنجی یک دستگاه مختصات دقیقا به اندازه نقشه نوپوگرافی رسم می کنیم و در آن نقاط NوM را XوYمی نامیم.
در راستای این محور  کاغذ را تا می کنیم.
کاغذ را طوری روی نقشه توپوگرافی قرار می دهیم که روی M ،X قرار بگیرد و روی N,Y.
با چسب نواری  نقشه را با کاغذ ثابت می کنیم.
محل تقاطع نقاط را روی  کاغذ شطرنجی علامت می زنیم.


چسب را باز می کنیم.


با توجه به ارتفاعی که از منحنی ها به دست آمد روی کاغذ شطرنجی نقطه گذاری می کنیم.
در آخر نقاط را به هم وصل می کنیم.


نتیجه:

  نقشه توپوگرافی به نقشه ای گفته می شود که برای مشخص کردن ویژگی های فیزیکی زمین مانند فاصله های افقی و ارتفاع عمودی به کار می روند.

از این نقشه ها برای انواع زمینه هایی مانند مطالعات زمین شناسی استفاده می کنند. همچنین این نقشه ها در انواع مقیاس های کوچک و بزرگ برای انواع کاربردها وجود دارند

کاربرد های از نقشه توپوگرافی

-استفاده از نقشه‌های توپوگرافی به عنوان نقشه های پایه

  نقشه های توپوگرافی می توانند داده ها را به صورت تجزیه و تحلیل شده به شکل ترسیمی و آماری نشان دهند


-ویژگی های مهم نقشه‌های توپوگرافی

  1.  مقیاس در این نقشه ها مشخص شده است
  2. ارتفاعات در این نقشه ها توسط خطوط هم ارتفاع یعنی همان منحنی های میزان مشخص شده است.
  3.  تمامی بخش ها توسط رنگ ها و علائم برروی نقشه مشخص شده است.
  4.  تمامی پدیده های طبیعی مانند رودها، کوهها و … برروی آن مشخص شده است.

در آزمایش فوق سطوح به دست آمده 60-40-20-20-40-60-60-40-40-60-80 بود که با وصل کردن این نقاط نقشه نیم رخ  توپوگرافیمان تکمیل شد.

 

نمونه های از نقشه های توپوگرافی