اخترشناسان آمریکایی خبر دادند که شواهدی اولیه مبنی بر کشف نخستین سیاره ی فراخورشیدی دریافت کرده اند.

این سیاره ی فراخورشیدی در کهکشان گرداب(Messier51a) ودر فاصله 28 میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری قرار دارد.

برآورداولیه ستاره شناسان نشان می دهد که این سیاره اندازه ای مشابه با اندازه ی سیاره ی زحل دارد. 

این کشف تازه با استفاده از تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا که توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا(ناسا) ساخته شده، به دست آمده است. ستاره شناسان، معتقدند کاهش شدت پرتوهای ایکس در منظومه‌ای که آنها مشاهده می‌کردند، نشان از عبور سیاره‌ای از مقابل یک سیاه‌چاله دارد.

این یافته‌ ی جدید اخترشناسان آمریکایی در نشریه نیچر استرونومی(Nature Astronomy) به انتشار رسیده و طبق آن محققان ادعا کرده‌اند که انتظار می رود سیارات فراکهکشانی بیشتری کشف شود.