آزمایش  مدار و دستگاه های اندازه گیری


هدف:

توانایی کار و اندازه گیری با مولتی متر
توانایی بستن مدار
آشنایی با دستگاه اندازه گیری مولتی متر

 


موارد مورد نیاز:

کلید قطع و وصل /مقاومت متغییر/لامپ روشنایی/ولت سنج /آمپر سنج/مولتی متر

 

 

دستور کار:

کلید قطع و وصل


مقاومت متغییر

 


لامپ روشنایی


ولت سنج

 

آمپر سنج

 

مولتی متر

 

 

نتیجه:

با توجه به وسیله های بالا به معرفی هر یک می پردازیم رئوستا به صورت متوالی در مدار قرار می گیرد.و دو اتصال سر دارد.
 

 

پتانسیومتر:

 

پتانسیومتر هم یک نوع مقاومت متغییر است ولی دو تفاوت اساسی با یکدیگر دارند:
 ۱_پتانسیومتر به صورت موازی در مدار قرار میگیرد. 
۲_سه اتصال سر دارد 

ولت سنج برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل است و به صورت موازی در مدار قرار می گیرد.
اگر آن را به صورت متوالی در مدار قرار دهیم چون مقاومت درونی ولت سنج بسیار بالا است مانع عبور جریان می شود.
آمپر سنج برای اندازه گیری جریان الکتریکی است و به صورت متوالی در مدار قرار می گیرد.

رعایت قطب های مثبت و منفی در استفاده از ولت سنج و آمپر سنج بسیار حائز اهمیت است. 
رنگ قرمز معمولا مثبت و رنگ آبی یا مشکی منفی است.

مولتی متر دو نوع است: عقربه ای و دیجیتالی .با تنظیم کردن آن به وسیله دکمه بزرگی که در وسط مولتی متر است میتوان هر کمییتی را اندازه گیری کرد. و اصولا این چهار مورد را در تمامی مولتی متر ها می توان اندازه گیری کرد:
۱_اندازه گیری آمپر هم  مستقیم و هم متناوب
۲_اندازه گیری ولتاژ هم مستقیم و هم متناوب
۳_اندازه گیری اهم
۴_اندازه گیری ظرفیت خازن 

درک بهتر تمامی موارد فوق در آموزش فیزیک به همراه Ms.Gitik