آزمایش پر و خالی شدن خازن ها و رسم نمودار آنها

 

هدف:

بررسی چگونگی پر و خالی شدن خازن ها

 

موارد مورد نیاز:

باتری نه ولتی/ خازن به ظرفیت ۴۷۰۰میکرو فاراد/ مدار متوالی/ مولتی متر

 

دستور کار:

دوسر مولتی متر را به خازن( همه چیز در باره خازن ها در آموزش فیزیک یازدهم)وصل می کنیم.
همزمان با روشن کردن مدار زمان را هم اندازه میگیریم.
دوباره مشابه عمل بالا آزمایش را تکرار می کرده ولی باتری را از مدار جدا می کنیم.


نکته:

برای رسم نمودار شارژ و دشارژ خازن ها به دو تغییر نیاز داریم ۱_تغییر ولتاژ۲_تغییر زمان

 

نتیجه:

ولتاژ کم کم افزایش پیدا می کند: 0.07/0.08/0.90/0.1/0.11و....با استفاده از زمانسنج هر بیست دقیقه یکبار ولتاژ را یادداشت کرده ایم.
سپس در آزمایش برای دشارژ خازن بعد از جدا کردن باتری ولتاژ کم کم کاهش پیدا می کند.ابتدا حداکثر است و سپس به کمترین مقدار خود می رسد.

از شیب نمودارنتجیه می گریم که سرعت شارژ و دشارژ یکنواخت نیست ابتدا شارژ یا دشارژ با سرعت اتفاق می افتد سپس کاهش می یابد.