آزمایش مولد جریان برق

هدف:

بررسی اساس کار مولد برق
بررسی جهت جریان القایی که طبق قانون لنز با شار مغناطیسی مخالف است.

 


موارد مورد نیاز:

دو لامپ ال ای دی / یک موتور جوجه گردان و آهن ربای قوی

 

دستور کار: 

آهن ربا ها را از درون ییم پیچ تمان می دهیم. 
آهن ربا را نزدیک و دور می کنیم .
بار دیگر سرعت آهن ربا را بیشتر می کنیم .
در تکرار دوباره آزمایش آهن ربا را ساکن نگه می داریم یا در حالتی درون سیم پیچ است آهن ربا را در جای خود می چرخانیم.

نتیجه:

هدف این است که چگونه جریان برق تولید می شود: وقتی آهن ربا ها را درون سیم پیچ تکان می دهیم لامپ ال ای دی روشن می شود.

به این دلیل که در دو سیم پیچ اختلاف پتانسیل به وجود می آید.با دور یا نزدیک کردن آهن ربا یکی از لامپ ها روشن می شود این نشان دهنده تغییر جهت جریان است .

با افزایش سرعت آهن ربا فرکانس حرکت افزایش می یابد و به نظر می آید هر دو لامپ ال ای دی روشن می شود ولی اینطور نیست این اساس کار مولد جریان برق است.

اما زمانی که آهن ربا را ساکن نگه داشته یا در جای خود می چرخانیم به دلیل عدم تغییر شار هیچ کدام از لامپ ها روشن نمی شود.

(مفهوم کامل تمام موارد گفته شده در آموزش فیزیک دوم متوسطه )