هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با حرکت های وضعی و انتقالی کره ماه و شناسایی نیمه پنهان آن

شرح آزمایش:

ماه هر 28 روز یک دور کامل به دور زمین می چرخد و جدا از آن نیز به دور خورشید می چرخد،به همین دلیل،هر موقع که به ماه نگاه کنیم تنها بخشی از آن را می بینیم و بخش دیگر پنهان است.

نکته:

همچنین ماه در روز بخاطر نور خورشید قابل رویت نیست و تاثیر خاصی نیز در دیده شدن بخش پنهان ماه ندارد.

نتیجه گیری:

به عبارت دیگر،به دلیل هم زمانی چرخش وضعی و انتقالی ماه به دور زمین؛ تنها یک طرف آن دیده می شود.